Menu back

OC przewoźnika drogowego i spedytora

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego i spedytora

www.allianz.pl - OC przewoźnika drogowego i spedytora

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą może ponosić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonana czynności przewoźnika drogowego, opartą na przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe lub Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z dnia 19 maja 1956r.

 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Dla kogo

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Suma gwarancyjna

 • Koszty pokrywane przez odszkodowanie

 • Koszt ubezpieczenia

Dla kogo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest skierowane do firm spedycyjnych lub logistycznych wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną swoich zleceniodawców, którzy powierzyli mienie spedytorowi m.in. w celu organizacji wysyłki i odbioru mienia.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, którą może ponosić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wykonującego usługi spedycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Suma gwarancyjna

 • W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną na każde zdarzenie, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz za wszystkie szkody powstałe z jednego zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia.
 • Do umowy ubezpieczenia może zostać wprowadzona dodatkowo odrębna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Allianz za szkody wynikające ze wszystkich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia.

Koszty pokrywane przez odszkodowanie

W granicach ustalonych sum gwarancyjnych TUiR Allianz Polska S.A. pokrywa także:

 • koszty wynikłe z zastosowania dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Allianz w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.

Koszt ubezpieczenia

Składka ubezpieczeniowa zostaje ustalona przez Allianz na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Podstawą naliczenia składki jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego planowana wartość wpływów z tytułu wykonywania umów spedycji (bez podatku VAT) w okresie ubezpieczenia.

Po zakończeniu okresu ubezpieczenia Allianz oblicza ostateczną składkę należną na podstawie rzeczywistej wartości wpływów z tytułu wykonywania umów spedycji (bez podatku VAT) osiągniętych w okresie ubezpieczenia według stawki określonej w umowie ubezpieczenia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

W jaki sposób jest szacowana wartość sumy ubezpieczenia?

Mienie jest ubezpieczane według takiej wartości, jaka jest przyjmowana do szacowania przewidywanej wartości przewożonego mienia w okresie ubezpieczenia. Jeżeli do tej wartości zostało włączone mienie przewożone zarówno podczas dostaw, jak i dystrybucji, to podstawą szacowania sumy ubezpieczenia jest wartość fakturowa, a wartość szkody podczas dostaw jest ustalana w oparciu o fakturę zakupu, zaś podczas dystrybucji - w oparciu o fakturę sprzedaży (z punktu widzenia ubezpieczającego).

Jeżeli do tej wartości zostało włączone mienie przewożone tylko podczas dostaw lub tylko podczas dystrybucji, to podstawą szacowania sumy ubezpieczenia jest odpowiednio wartość zakupu lub wartość sprzedaży, a wartość szkody jest ustalana jw.

Jeżeli przewidywana wartość przewożonego mienia w okresie ubezpieczenia została oszacowana wraz z podatkiem VAT, to podstawa szacowania sumy ubezpieczenia zawiera podatek VAT, a wartość szkody jest szacowana z podatkiem VAT. Jednakże w przypadku wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT i uzyskania korzyści finansowej przez ubezpieczającego z tytułu rozliczenia tego podatku z urzędem skarbowym, ubezpieczający jest zobowiązany do refundacji tej korzyści na rzecz Allianz.

Suma ubezpieczenia ustalona w powyższy sposób może być powiększona po opłaceniu dodatkowej składki o koszty transportu do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenia, cła lub innych kosztów (np. tzw. utrata zysku w wysokości nie przekraczającej 10% wartości ubezpieczonego mienia powiększonej o powyżej wymienione koszty), jeżeli faktura dostawcy nie obejmuje tych kosztów lub jeżeli na ubezpieczającym jako dostawcy ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.

Co stanowi podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniach transportowych?

Transport samochodowy, kolejowy, środkami żeglugi śródlądowej:

 • OWU mienia w transporcie (cargo), OWU Oc przewoźnika, OWU Oc spedytora,
 • inne klauzule stosowane przez Allianz Polska.

Transport morski:

 • Institute Cargo Clauses „A” 1/1/82,
 • Institute Cargo Clauses „B” 1/1/82,
 • Institute Cargo Clauses „C” 1/1/82,
 • inne zestawy klauzul stosowane przez London Institute of Underwriters.

Transport lotniczy:

 • o.w.u. mienia w transporcie (cargo),
 • Institute Cargo Clauses „Air” 1/1/82,
 • inne zestawy klauzul stosowane przez London Institute of Underwriters.

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)?

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie stanowiące własność ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu, jeżeli zgodnie z ustaleniami kontraktowymi ze swoim dostawcą lub odbiorcą ponosi on ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia podczas transportu.

Mienie może być objęte ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności - wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu.

Czym się różni transport własny od transportu obcego?

Transport własny jest to przewóz ubezpieczonego mienia za pomocą:

 • środków transportu należących do ubezpieczającego,
 • środków transportu użytkowanych przez ubezpieczającego na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno-prawnej, w tym umowy najmu oraz leasingu,
 • środków transportu należących do pracowników ubezpieczającego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy przewidzianej w kodeksie pracy.

Transport obcy to transport odpłatny, wykonywany na podstawie umowy.

Jakie okresy ubezpieczenia można zastosować w transporcie własnym a jakie w obcym?

Oba rodzaje transportu można ubezpieczyć w zakresie podstawowym, natomiast zakres rozszerzony stosujemy do transportu własnego, a zakres pełny - wszystkie ryzyka, do transportu obcego.

Jaka jest różnica pomiędzy transportem drogowym krajowym i międzynarodowym?

Transport drogowy krajowy polega na tym, że odbywa się on w ramach granic jednego kraju.

Z transportem drogowym międzynarodowym mamy do czynienia wówczas, gdy miejsce przyjęcia towaru do przewozu i miejsca przewidziane dla jego dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach. Odcinek transportu od/do granicy kraju i do/z jakiegokolwiek miejsca w Polsce zalicza się do transportu międzynarodowego.

Czy ubezpieczenie cargo obejmuje szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku?

Zarówno etap załadunku, jak i rozładunku jest objęty ochroną ubezpieczeniową w transporcie obcym, natomiast w transporcie własnym szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku w następstwie ubezpieczonych ryzyk są włączane do zakresu ubezpieczenia opcjonalnie.

Do kogo jest skierowany produkt ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego?

Ubezpieczenie to jest skierowane do wąskiego segmentu rynku i przeznaczony wyłącznie dla firm transportowych. W żadnym przypadku nie powinien być utożsamiany z ubezpieczeniami cargo, których beneficjentem nie jest przewoźnik, a zazwyczaj właściciel przewożonego ładunku.

Czym się różni ubezpieczenie mienia w transporcie i ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego?

Ubezpieczenie cargo obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszelkie szkody w transportowanym ładunku powstałe z tytułu wszystkich ryzyk i chroni interesy właściciela ładunku, natomiast ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego chroni przewoźnika przed odpowiedzialnością cywilną w stosunku do zleceniodawcy usługi przewozu i ubezpiecza tylko te szkody, za które przewoźnik odpowiada w myśl polskich przepisów prawa (transport krajowy) lub Konwencji CMR (transport międzynarodowy).

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego nie obejmuje szkód powstałych w następstwie siły wyższej (trzęsienie ziemi, huragan, powódź), wypadku środka transportu z winy innego użytkownika dróg niż przewoźnika i innych często występujących w transporcie ryzyk.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia cargo może nie pokrywać się z ochroną wynikającą z umowy ubezpieczenia OC przewoźnika. W związku z tym właściciel przesyłki może być zainteresowany ochroną ubezpieczeniową z ubezpieczenia cargo, nawet jeśli firma transportowa, z usług której korzysta, legitymuje się polisą ubezpieczenia OC przewoźnika.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.