Menu back

Pracownicze Programy Emerytalne

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz

www.allianz.pl - Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny z TFI Allianz to produkt o charakterze inwestycyjnym, który pozwala Pracownikom gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę.

Zalety PPE z funduszami inwestycyjnymi Allianz:

 • Niskie koszty funkcjonowania Programu oraz szansa na wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji
 • Rodzaj inwestycji dostosowany do wieku i indywidualnych preferencji inwestycyjnych uczestnika
 • Możliwość przenoszenia przez uczestnika środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami
 • Uczestnik może w pełni dysponować zgromadzonym kapitałem w momencie osiągnięcia wieku wskazanego w umowie
 • Produkt atrakcyjny podatkowo – wypłata po osiągnięciu wieku wskazanego w umowie oraz wypłaty na rzecz osób uprawnionych są wolne od podatku
 • Dziedziczenie zgromadzonego kapitału

Dowiedz się więcej

 • Ogólne informacje

 • Korzyści dla pracodawcy

 • Nota prawna

Ogólne informacje

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Pracowniczy Program Emerytalny jest formą gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Zasady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004.

Intencją ustawodawcy było stworzenie dodatkowego systemu gromadzenia oszczędności dla pracowników z przeznaczeniem na przyszłość – w tym po przejściu na emeryturę. Istotą oszczędzania w ramach III filaru jest uzupełnienie przyszłych wypłat emerytur z ZUS i OFE które jak wiadomo nie zabezpieczą należycie przyszłości obecnych pracujących.

Zachętą do tworzenia PPE jest korzystanie z ulg podatkowych i w ramach składki do ZUS przez pracodawcę i pracownika oraz elastyczne zasady finansowania.

Korzyści dla pracodawcy

 • zwiększenie atrakcyjności systemu wynagrodzeń w oczach pracowników.
 • zwiększenie konkurencyjności systemu płac na rynku pracy (utrzymanie obecnych i rekrutacja nowych pracowników).
 • zwolnienie składki podstawowej z obciążeń na rzecz ZUS (do 7% wynagrodzenia brutto pracownika).
 • składka wpłacana do programu przez pracodawcę może być zaliczana w całości w koszty uzyskania przychodu spółki.

Nota prawna

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.