Ubezpieczenie Mój Samochód

OC GRANICZNE

WIĘCEJ O UBEZPIECZENIU OC GRANICZNE

OC graniczne to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza Unią Europejską, którzy wjeżdżają do Polski lub przebywają na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia Zielonej Karty.

Dzięki temu ubezpieczeniu:

  • nie będziesz pokrywać kosztów z własnej kieszeni w razie wyrządzenia innemu uczestnikowi ruchu szkody majątkowej, czy osobowej,
  • poszkodowany będzie mieć gwarancję zaspokojenia jego roszczeń.

NA JAKI CZAS ZAWIERA SIĘ UBEZPIECZENIE OC GRANICZNE

Ubezpieczenie OC graniczne musi być zawarte:

  • na 30 dni w momencie wjazdu na terytorium Polski, jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada ważnej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Zielonej Karty,
  • na okres od 30 dni do 12 miesięcy w przypadku, gdy podczas pobytu pojazdu na terytorium Polski dojdzie do wygaśnięcia umowy OC granicznego lub Zielonej Karty.

JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE OC GRANICZNE

Ubezpieczenie OC graniczne kupisz wraz z produktem Mój Samochód. Możesz je kupić u Agenta.

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

 

W razie wystąpienia zdarzenia zgłoś szkodę przez nasz formularz online.

 

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do obsługi ubezpieczenia

Ustawia o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.