Menu back

Wypłaty: wykup częściowy i całkowity z indywidualnych ubezpieczeń na życie

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Wypłaty: wykup częściowy i całkowity z indywidualnych ubezpieczeń na życie

Chcesz dokonać wypłaty środków pieniężnych z umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie. Jeśli na Twoją polisę były wpłacane składki doraźne lub gdy polisa posiada wartość wykupu jako Ubezpieczający masz prawo do:

 • wykupu polisy,
 • częściowego wykupu polisy (w przypadku umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: ubezpieczeń z pakietu "Specjalnie dla...", Rentier),
 • częściowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zysków (w przypadku ubezpieczeń z planem kapitałowym i edukacyjnym),
 • częściowego wykupu z rachunku podstawowego od 2. rocznicy polisy i/lub rachunku swobodnego dostępu (w przypadku umowy Plan na dziś i jutro),
 • częściowego wykupu lub zwrotu środków zgromadzonych na koncie swobodnego dostępu i/lub na koncie IKE (w przypadku umowy Indywidualnego Konta Emerytalnego Specjalnie dla Ciebie).

Pamiętaj, że złożenie wniosku o wypłatę wartości wykupu polisy będzie się wiązało z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia i wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku gdy ogólne warunki ubezpieczenia na podstawie, których została zawarta Twoja umowa, przewidują opłaty za wykup całkowity/częściowy, wówczas wartość całkowitego lub częściowego wykupu polisy zostanie pomniejszona przed jej wypłaceniem o koszty wykupu.

UWAGA: W przypadku umowy Plan z gwarancją kapitału i Indywidualnego ubezpieczenia na dożycie 
z planem edukacyjnym wartość wykupu podana jest na odwrocie polisy.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

W zależności od rodzaju zawartej umowy należy wypełnić odpowiedni wniosek:

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy KAP

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy EDA

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Allianz Invest/Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy z funduszem kapitałowym dla umowy z pakietu „Specjalnie dla …”, „Specjalnie dla dziecka”, „Allianz Rentier” (ubezpieczenie na życie z rentą

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Plan na dziś i jutro

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość Ubezpieczającego (bez wizerunku i rysopisu), potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez przedstawiciela Allianz lub notariusza,
 • inne niezbędne do rzetelnego rozpatrzenia wniosku o wykup dokumenty, które Allianz wskaże w pisemnej odpowiedzi na wniosek.

Jeżeli nie chcesz rezygnować z umowy a dokonać częściowej wypłaty, na wniosku:

 1. Zaznacz sekcję dotyczącą wypłaty środków zgromadoznych na rachunku zysków (dla umowy Plan z gwarancją kapitału)/ częściowego wykupu polisy (dla umów z pakietu Specjalnie dla… i Plan na dziś i jutro).
 2. Dla umowy Plan na dziś i jutro dodatkowo zaznacz czy dyspozycja dotyczy rachunku podstawowego, czy rachunku swobodnego dostępu, lub też obu tych rachunków.
 3. Określ kwotę lub procent środków zgromadzonych na rachunku zysków/rachunku jednostek lub zaznacz wypłatę całości rachunku zysków (dla umowy Plan z gwarancją kapitału)/w kwocie maksymalnie możliwej (dla umów z pakietu Specjalnie dla…).
 4. Określ w jaki sposób mają zostać wycofane jednostki. Jeżeli nie wskażesz, dokonamy wycofania proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych na rachunku zysków/rachunkach jednostek.

Jeżeli chcesz całkowicie zrezygnować z umowy, zaznacz pole „wartości wykupu polisy” a dla umowy Plan na dziś i jutro „całkowitego wykupu polisy”.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

 • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

 • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz