Menu back

DirectDebit (polecenie zapłaty: zgoda i odwołanie)

Komunikujmy się elektronicznie 


Komunikujmy się elektronicznie 


Szybko i wygodnie 

DirectDebit (polecenie zapłaty: zgoda i odwołanie)

Chcesz, żeby składka była  pobierana przez Allianz z Twojego rachunku bankowego w ramach polecenia zapłaty. Zgodę na polecenie zapłaty możesz wyrazić w każdym momencie trwania umowy, pod warunkiem, że Twoja polisa jest opłacona na bieżąco a bank prowadzący rachunek bankowy należy do instytucji oferujących usługę polecenie zapłaty. UWAGA: Dane na zgodzie dotyczą właściciela rachunku bankowego (nie musi nim być właściciel polisy).

  • Uruchomienie usługi polecenia zapłaty (direct debit) w Twojej umowie może się wiązać ze zniżkami dotyczącymi opłaty polisowej lub opłaty związanej z częstotliwością opłacania składek. Informacje na temat zniżek uzyskasz u przedstawiciela Allianz lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 224 224 224.
  • Po uruchomieniu „polecenia zapłaty” należy jedynie pamiętać o konieczności utrzymywania wystarczających środków na rachunku bankowym, tak aby było możliwe zrealizowanie płatności składki.

Chcesz całkowicie odwołać polecenie zapłaty i samodzielnie regulować wpłaty składek.

  • Usługa direct debit może zostać odwołana  bezpośrednio w banku prowadzącym rachunek, z którego pobierane są składki.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Zgoda na obciążanie rachunku

W przypadku, gdy rachunek należy do:

  • małżeństwa – zgoda musi zawierać dane i podpisy obojga małżonków,
  • spółki prawa handlowego – powinny podpisać się osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z odpisem KRS.

Pamiętaj, żeby właściciel rachunku podpisał go zgodnie z wzorem złożonym w banku.

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku

Podobnie jak w przypadku uruchamiania usługi podpis na druku powinien złożyć właściciel rachunku.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz