Jeśli masz co najmniej trójkę dzieci i jesteś ubezpieczony w ramach ubezpieczenia Nowa Perspektywa, możesz skorzystać z ubezpieczenia NNW dla każdego swojego dziecka.
  • Koszty leczenia (w tym: wizyt lekarskich, leczenia w placówkach medycznych, pobytu w szpitalu, zabiegów, operacji i badań, zakupu lekarstw)
  • Pobyt w szpitalu trwający 4 dni i dłużej
  • Koszty operacji plastycznej
  • Koszty rehabilitacji zleconej przez lekarza
  • Trwałe uszczerbki na zdrowiu - określony % sumy ubezpieczenia
  • Zakup lub naprawa przedmiotów ortopedycznych zleconych przez lekarza
  • Koszty usunięcia braków w uzębieniu
  • Koszty uczestnictwa w wykupionych wczasach i wycieczkach
  • Pomoc assistance (w tym: wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostarczenie leków i artykułów spożywczych, pomoc psychologa, wypożyczenie/zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dzieckiem itp.)

Ubezpieczenie obejmuje skutki wypadków, które wydarzyły się w szkole, w domu, na zajęciach pozalekcyjnych oraz podczas wypoczynku.

Ochrona obowiązuje 24 h/dobę, na całym świecie.

Świadczenie nie może być wypłacone, jeśli wypadek ma związek m.in. z:

X    zawodowym uprawianiem sportu

X    usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem samobójstwa albo dokonaniem umyślnego uszkodzenia ciała

X    prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień

X    działaniami wojennymi i akcjami protestacyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.