Klauzula informacyjna

Chcesz wziąć udział w rekrutacji kandydatów do pracy w sieci sprzedaży Allianz jako agent ubezpieczeniowy? Zanim wyślesz nam swoje dane kontaktowe, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi danych osobowych.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Dane Osobowe”) jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. ora Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz. Życie Polska S.A. (każda ze spółek jako niezależny Administrator danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa, nr tel. +48 22 42 24 224 (Administrator danych).
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  I.     Zgody na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i spełniającej wymogi art. 7 RODO:

  • w celu przeprowadzenia rekrutacji.

II.      Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  • w celach analitycznych oraz statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk;
  • w celach ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: w zakresie obsługi roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją, dostarczania szkoleń i kursów zawodowych, świadczenia usług księgowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, przy  czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Poza powyższymi, odbiorcą Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania zgody. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administrator
  • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tychże danych narusza ww. przepisy.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.