TFI Allianz Polska S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna – rozwiązania inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne

Dane rejestrowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

NIP: 521-325-98-88
REGON: 015555893
KRS: 0000176359 

Dane kontaktowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

e-mail: tfi@allianz.pl 

Infolinia Allianz 224 224 224 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

Kapitał zakładowy

69 888 000 zł opłacony w całości

Akcjonariusze

76,39% - Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA

23,61% - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA 

Skład zarządu

 •  Robert Hörberg - Prezes Zarządu
 •  Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu
 •  Anna Bąkała - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Marcin Kulawik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Vojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Pytel - Członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Marek Karnowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

 • Jakub Marek Karnowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Jacek Lisowski - Członek Komitetu Audytu
 • Vojtech Pivny - Członek Komitetu Audytu

Komitet Wynagrodzeń

 • Vojtech Pivny - Członek Komitetu Wynagrodzeń
 • Marcin Kulawik - Członek Komitetu Wynagrodzeń
 • Paweł Pytel - Członek Komitetu Wynagrodzeń

Robert Hoerberg
Prezes zarządu 

Absolwent Santa Clara University w Kalifornii. W 2011 roku ukończył też studia MBA w London Business School. Jest licencjonowanym analitykiem finansowym (CFA).

Karierę zawodową zaczynał w firmie Hypo Real Estate Holding AG, w której zajmował się relacjami inwestorskimi. Następnie pracował w spółce Kepler Capital Markets oraz w trakcie studiów MBA w funduszu hedgingowym Amber Capital w Londynie. W obu tych firmach był analitykiem odpowiedzialnym m.in. za rynki środkowoeuropejskie. Po studiach MBA Robert Hoerberg dołączył do Allianz Global Investors, jako doradca merytoryczny w biurze prezesa Zarządu. W wyniku zmian w obszarze zarządzania aktywami w Grupie Allianz od 2012 roku kontynuował pracę na tym samym stanowisku w Allianz Asset Management. Od 2013 roku jako główny menadżer ds. inwestycji w Allianz Investment Management - Fast Growing Entities (AIM FGE) nadzorował inwestycje spółek Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Przed powołaniem do zarządu zasiadał też od 2014 w Radzie Nadzorczej TFI Allianz Polska S.A.

Powołany na stanowisko prezesa zarządu TFI Allianz Polska S.A. z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

Tymoteusz Paleczny
Wiceprezes zarządu 

Tymoteusz Paleczny od 1999 r. był zatrudniony w Aviva Investors Poland, kolejno na stanowiskach wicedyrektora, dyrektora finansowego i członka zarządu, wiceprezesa Aviva Investors Poland SA i Aviva Investors Poland TFI SA.

Oprócz finansów odpowiadał także za działalność operacyjną i nadzór wewnętrzny. Pełnił również funkcję prokurenta spółki. Od 2004 r. wiceprezes Aviva Investors Poland SA. Od 2006 r. równocześnie wiceprezes Aviva Investors Poland - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Wcześniej zdobywał doświadczenie w firmie audytorskiej Ernst & Young. Uzyskał dyplom ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Wiceprezesem zarządu TFI Allianz Polska jest od 2 lipca 2022 roku.

Anna Bąkała
Członek zarządu 

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w instytucjach rynku kapitałowego, z czego 12 lat to doświadczenie w strukturach sprzedażowych TFI.

Karierę zawodową zaczynała w Biurze Maklerskim Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie w latach 1999-2001 pracowała w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BIG Banku Gdańskiego. Od 2001 do 2008 roku była związana z PKO/CREDIT SUISSE TFI, początkowo jako Manager ds. Sprzedaży, a następnie jako Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych. W latach 2008-2010 pracowała w BRE Wealth Management S.A. jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Relacjami z Klientami.

Od 2010 związana jest z Grupą Allianz Polska jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w TFI Allianz Polska S.A. Na stanowisko członka zarządu tej spółki została powołana z dniem 1 stycznia 2016 roku.

TFI Allianz Polska S.A.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Wartość zarządzanych aktywów na 31.12.2023 r.
17,96 mld zł
Wynik finansowy netto na 31.12.2022 r.
11 mln zł

Skargi mogą być składane w następujący sposób:

 • telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224
 • mailowo, na adres: tfi@allianz.pl,
 • listownie, na adresy TFI Allianz Polska S.A., Agenta Transferowego (ProService Finteco Sp. z o.o.) lub uprawnionego dystrybutora:
 • TFI Allianz Polska S.A.
  ul. Inflancka 4B
  00-189 Warszawa
 • ProService Finteco Sp. z o.o.
  ul. Konstruktorska 12a
  02-673 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz Polska S.A."
 • osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.

Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

 

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników).

Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz dyskryminacji,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,komunikacja - niezależność mediów,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozpatrywanie skarg,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,sprawozdawczość finansowa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zezwolenia i uprawnienia,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz bezprawnych działań,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.

w zakresie działalności agentów i pośredników:

 • profesjonalizm w ocenie ryzyka, sprzedaży produktów i w obsłudze posprzedażowej,
 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych stanowiący, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, TFI Allianz Polska S.A. poniżej przedstawia przedmiotową strategię

Definicje:

·         „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji

·         „czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” rozumiemy sytuacje lub warunki środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonywanych przez TFI Allianz Polska S.A. w imieniu klientów. Przykładami ryzyk dla zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których akcje i obligacje inwestują klienci TFI Allianz Polska S.A. za pośrednictwem produktów inwestycyjnych dostarczonych przez TFI Allianz Polska S.A.

TFI Allianz Polska S.A. należy do Grupy Allianz, która jest jednym z inicjatorów „Net-Zero Asset Owner Alliance” – wspieranego przez ONZ sojuszu na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Grupa Allianz angażuje się w inicjatywy, które mają na celu uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czynników: środowiskowych, społecznych i nadzorczych (ESG).

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia nowych produktów inwestycyjnych, TFI Allianz Polska S.A. zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jeśli, w opinii TFI Allianz Polska S.A., uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, TFI Allianz Polska S.A. włączy te ryzyka do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Włączenie będzie polegało m.in. na ograniczeniu możliwości inwestowania w papiery wartościowe, których cena mogłaby istotnie spaść w przypadku materializacji ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem, a prawdopodobieństwo materializacji ryzyka byłoby wyższe niż przeciętnie dla podobnych papierów wartościowych.

W przypadku istniejących produktów inwestycyjnych, TFI Allianz Polska S.A. zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, a jednocześnie włączenie tych ryzyk do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych nie byłoby sprzeczne z ustaleniami z dotychczasowymi klientami, nie naruszyłoby zobowiązań, które TFI Allianz Polska S.A. ma wobec dotychczasowych klientów, i nie zagroziłoby wypełnieniu obowiązku powierniczego wobec dotychczasowych klientów. W przypadku funduszy, których polityka inwestycyjna polega na lokowaniu w tytuły uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego („funduszu docelowego”), ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą być wprowadzane do działalności funduszu docelowego (przez zarządzającego funduszem docelowym). Zarządzając pozostałą częścią portfela funduszu (inną niż ulokowana w tytułach uczestnictwa funduszu docelowego), Towarzystwo nie inwestuje w papiery wartościowe podmiotów wpisanych na prowadzoną przez Towarzystwo Listę Wyłączeń. Na Listę Wyłączeń wpisywane są podmioty, których działalność może wywierać niekorzystny wpływ na niektóre czynniki zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo zmieniło treść powyższego oświadczenia w celu pełniejszego wyjaśnienia strategii dotyczącej funduszy, których polityka inwestycyjna polega na lokowaniu w tytuły uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego.

Polityki wynagradzania (Polityka wynagradzania, Polityka wynagradzania członków organów kolegialnych), w TFI Allianz Polska S.A., dalej Spółka, adresują ryzyka związane z przepisami o zrównoważonym rozwoju w następujący sposób:

1.      Zasady ustalania priorytetów: wybrane wskaźniki oceny efektywności tworzą podstawę dla celów finansowych i operacyjnych decydujących o wynagrodzeniu zmiennym w Spółce. Cele te zawierają, gdzie jest to zasadne, właściwe wskaźniki zrównoważonego rozwoju i są określone w taki sposób, aby unikać podejmowania nadmiernych ryzyk zrównoważonego rozwoju.

2.      Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki – zasady odroczenia: zmienne składniki wynagrodzenia mogą nie zostać wypłacone, lub ich wypłata może zostać ograniczona, w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki, włączając regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem, czy też zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, które ustalają zasady zarządzania ryzykami zrównoważonego rozwoju dla transakcji inwestycyjnych. 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).