Z uwagi na fakt, że w decyzji zobowiązującej nr RBG – 12/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone postanowienia umowne uznał postanowienia następujących wzorców umów:

§ 18 ust. 1-6 Warunków Ogólnych Grupowego Ubezpieczenia na Życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zespół NR PGZ/2014/1,

§ 18 ust. 1-4 oraz 6 Warunków Ogólnych Grupowego Ubezpieczenia na Życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zespół NR PGZ/2016/1,

§ 15 ust. 1-5 Warunków Ogólnych Grupowego Ubezpieczenia na Życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zespół NR PGZ/2012/1,

postanowienia te są bezskuteczne, a uprzednio zostały zastosowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna (dawniej: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) w umowach ubezpieczenia zawartych na podstawie wzorców umów wskazanych powyżej, ubezpieczającym, którzy są albo uprzednio byli stroną umów ubezpieczenia zawartych na podstawie tych wzorców, przysługuje rekompensata w wysokości, która wynika z różnicy pomiędzy pobranym po dniu 17 kwietnia 2016 r. odpowiednim kosztem ochrony określonym w ww. decyzji Prezesa UOKiK a kosztem takiej ochrony jaki zostałby pobrany, gdyby w umowie tych postanowień nie było.

Szczegóły dotyczące wydanej decyzji oraz zasad naliczania i wypłaty rekompensaty dostępne są tutaj oraz na stronie www Prezesa UOKiK.

W celu uzyskania bliższych informacji, w tym informacji o wysokości przysługującej danemu ubezpieczającemu kwot rekompensaty, prosimy o kontakt listowny na adres siedziby Spółki, kontakt mailowy pod adresem bok@allianz.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu* +48 224 224 224

W celu uzyskania rekompensaty, ubezpieczający może skorzystać ze wzoru wniosku zamieszczonego tutaj.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeżeli uczestnicy finansowali składkę ubezpieczeniową w całości lub w części, to ubezpieczający powinien przekazać wykazane kwoty Uczestnikom, zgodnie z wykazem udostępnionym przez Towarzystwo.

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą operatora.
Jak możemy Ci pomóc?