Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) działając zgodnie
z § 34 ust. 2 i 3 statutu Funduszu uprzejmie informuje, że uchwałą nr 5 podjętą
w dniu 28 lipca 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) została dokonana zmiana statutu Funduszu polegająca na zmianie brzmienia § 14 ust. 3, § 22 ust. 7, § 22 ust. 8, § 22 ust. 8a, § 22 ust. 9, § 25 ust. 2, § 25 ust. 3, § 26, § 27 ust. 1, § 27 ust. 10, §  27 ust. 11, §  30 ust. 2, § 30 ust. 3, §  31 ust. 1 oraz dodaniu ust. 9a, 9b i 9c w § 22.

1)            § 14 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez Oszczędzającego, jej rozwiązanie jest uzależnione od uprzedniego złożenia Funduszowi oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami Zwrotu, o których mowa w art. 37 ust. 7 Ustawy.”

2)            § 22 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku przekroczenia kwoty Wpłat na IKE określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 5, Fundusz jest obowiązany do przekazania nadpłaconej kwoty w sposób określony w Umowie (Regulaminie).”

3)            § 22 ust. 8 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W roku kalendarzowym suma wpłat dokonanych na inne niż IKZE indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, a następnie przekazanych w ramach Wypłaty transferowej na IKZE, oraz Wpłat dokonywanych na IKZE nie może, z zastrzeżeniem ust. 8a, przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.”

4)            § 22 ust. 8a statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych suma wpłat w roku kalendarzowym dokonanych na inne niż IKZE indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, a następnie przekazanych w ramach Wypłaty transferowej na IKZE, oraz Wpłat dokonywanych na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 8.”

5)            § 22 ust. 9 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „W przypadku, gdy kwoty ustalone w sposób określony w ust. 8 albo 8a będą niższe od kwot ogłoszonych w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązują kwoty wpłat dokonywanych na IKZE ogłoszone w poprzednim roku kalendarzowym.”

6)            w § 22 statutu Funduszu po jego ust. 9 dodaje się ustęp 9a, 9b oraz 9c w następującym brzmieniu:

          „9a. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane Wpłaty na IKZE, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 8 i 8a, do ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako podstawę do ustalenia kwot, o których mowa w ust. 8 i 8a, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

          9b. W przypadku przekroczenia kwoty Wpłat na IKZE określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 9c, Fundusz jest obowiązany do przekazania nadpłaconej kwoty w sposób określony w Umowie (Regulaminie).

          9c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE, wysokość kwot, o których mowa w ust. 8 i 8a. Niezależnie od powyższego, wpłaty dokonywane przez małoletniego na IZKE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.”

7)            § 25 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „Wypłata transferowa z IKE dokonywana jest na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo Osoby uprawnionej, po uprzednim:

1)   zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego albo

2)   przystąpieniu do Programu emerytalnego,

          oraz okazaniu Funduszowi Potwierdzenia.”

8)            § 25 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „O ile Ustawa nie stanowi inaczej, Wypłata transferowa z IKE dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1)   złożenia dyspozycji Wypłaty transferowej z IKE przez Oszczędzającego oraz okazania Potwierdzenia – albo

2)   złożenia dyspozycji Wypłaty transferowej z IKE przez Osobę uprawnioną, okazania Potwierdzenia oraz przedstawienia dokumentów wymienionych w § 24 ust. 8 pkt 2.”

 

9)            § 26 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 26.

Przeniesienie środków z IKE

1. Fundusz w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. dokonywał Przeniesienia środków z IKE.

2. Przeniesienie środków z IKE dokonywane było na podstawie pisemnej dyspozycji Oszczędzającego po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z Instytucją finansową.

3. Przeniesienie środków z IKE dokonywane było w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia pisemnej dyspozycji Przeniesienia środków z IKE przez Oszczędzającego oraz okazania Potwierdzenia.

4. Przedmiotem Przeniesienia środków z IKE mogła być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE.”

10)        § 27 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w drodze wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty transferowej z IKE.”

11)        § 27 ust. 10 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „Zwrot częściowy następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Oszczędzającego.”

12)        § 27 ust. 11 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o Zwrot częściowy pod warunkiem, że środki wnioskowanego Zwrotu częściowego nie będą dotyczyć środków pochodzących z Programu emerytalnego, z zastrzeżeniem treści ust. 12-14.”

13)        § 30 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „Wypłata transferowa z IKZE dokonywana jest na podstawie dyspozycji Oszczędzającego albo Osoby uprawnionej, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z Instytucją finansową oraz okazaniu Funduszowi Potwierdzenia.”

14)        § 30 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „O ile Ustawa nie stanowi inaczej, Wypłata transferowa z IKZE dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1)            złożenia dyspozycji Wypłaty transferowej z IKZE przez Oszczędzającego oraz okazania Potwierdzenia – albo

2)            złożenia dyspozycji Wypłaty transferowej z IKZE przez Osobę uprawnioną, okazania Potwierdzenia oraz przedstawienia dokumentów wymienionych w § 29 ust. 7 pkt 2.”

15)            § 31 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

          „Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje w drodze wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty transferowej z IKZE.”

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła decyzjami z dnia 23 września 2022 r. zezwolenia na dokonanie wskazanej wyżej zmiany oraz zezwolenia na skrócenie terminu jej wejścia w życie, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w ten sposób, że zmiana statutu Funduszu wskazana powyżej wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia. Zatem powyższa zmiana statutu wchodzi w życie z dniem 7 października 2022 r.

Warszawa, 7 października 2022 r.

Jak możemy Ci pomóc?