Allianz emerytury - kobieta obejmuje mężczyznę

Zapewnij sobie
regularne wypłaty pieniędzy


Od 35 tys. zł do 3 mln zł
z Twojej polisy z UFK

Ustalasz, jak długo i z jaką częstotliwością wypłacamy pieniądze

Świadczenie podstawowe otrzymujesz w wysokości ustalonej na początku umowy. Możesz otrzymać również świadczenie bonusowe.

Umowa jest przeznaczona dla Ciebie, jeśli jesteś naszym Klientem i przed podjęciem decyzji o jej zawarciu zdecydowałeś o:

  • rezygnacji z indywidualnej polisy z UFK, którą u nas posiadasz

 lub

  • wypłacie części środków z tej polisy. 

Aby być Ubezpieczonym i otrzymywać regularne wypłaty, musisz mieć:

  • 45-85 lat w przypadku umowy dożywotniej,
  • 18-60 lat w przypadku umowy 15-letniej,
  • 18-55 lat w przypadku umowy 20-letniej.

Nie zapytamy Cię o zdrowie ani nie skierujemy na badania medyczne.

W razie Twojej śmierci w gwarantowanym okresie płatności, osobie, którą wskazałeś, wypłacamy na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia: świadczenie rentowe do końca tego okresu albo wartość odstąpienia. 

Gwarantowany okres płatności wynosi:

  • od 7 do 20 lat w umowie dożywotniej (w zależności od Twojego wieku na początku umowy),
  • 14 lat w umowie 15-letniej,
  • 19 lat w umowie 20-letniej.

Z każdej wypłaty pobieramy:

  • opłatę za przekazanie pieniędzy – 1,80 zł
  • opłatę za administrowanie polisą, która zależy od częstotliwości wypłat: 2 zł przy częstotliwości miesięcznej, 6 zł – kwartalnej, 12 zł – półrocznej, 24 zł – rocznej. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Częścią umowy ubezpieczenia na życie z UFK są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK - w zależności od profilu inwestycyjnego ubezpieczającego - występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i możliwymi do osiągnięcia zyskami.

Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników (więcej informacji w Regulaminie UFK). Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.