Drugi Allianz Polska
Otwarty Fundusz Emerytalny

dawniej Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 

2 stycznia 2023 r.  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zmienił nazwę na Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Drugi Allianz Polska OFE oraz Allianz Polska OFE połączą się 12 maja 2023 r.  Dowiedz się więcej

Umowy zawarte z klientami nie ulegają zmianie. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań, a zasady obsługi pozostają takie same jak dotychczas.

Dla członków Drugiego Allianz Polska OFE (d. Aviva OFE) dane do kontaktu są następujące:

Informacje o swoim rachunku w Drugim Allianz Polska OFE, znajdziesz w serwisie Mój Allianz  (dawniej MojaAviva).

Drugi Allianz Polska OFE
Obsługa i pomoc
Chcesz sprawdzić stan swojego rachunku?

Okresowa informacja o stanie rachunku w Drugim Allianz Polska OFE jest dostępna m.in. w formie elektronicznej, na Twoim koncie w serwisie Mój Allianz.

  • znajdziesz tu bieżący stan oraz pełną historię rachunku
  • możesz sprawdzić, czy pracodawca regularnie opłacał składki
  • sprawdzisz dane na temat wskazanych przez Ciebie osób uposażonych (istotne w przypadku dziedziczenia środków)

Wolisz inną formę?

Chcesz otrzymywać informację okresową mailowo lub w formie tradycyjnego listu przesyłanego pocztą? Poinformuj nas o tym w wygodny dla Ciebie sposób:

  • telefonicznie: zadzwoń  224 224 224 
  • mailowo: napisz na adres  bok_ofe@allianz.pl  - w treści podaj: imię i nazwisko, numer PESEL lub numer rachunku
  • listownie: na adres Allianz Sp. z o. o., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić tryb i formę otrzymywania informacji okresowej.

Sprawdź, jak zgłosić zdarzenie w razie śmierci uczestnika Drugiego Allianz Polska OFE

Dokumenty w postaci dyspozycji wypłaty, aktu poświadczenia dziedziczenia/postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, powinny być dostarczone w formie oryginału lub skanu lub zdjęcia dokumentu. Akt zgonu wymagany jest w formie oryginału lub w formie skanu lub zdjęcia dokumentu  w  przypadkach, gdy nie dostarczono aktu poświadczenia dziedziczenia. Wszystkie pozostałe dokumenty mogą być dostarczone w formie kopii.

W przypadku dostarczenia aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zawierających pełne dane spadkobierców, nie jest wymagany odpis skrócony aktu urodzenia

Zgłoszenie roszczenia następuje poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres email bok_ofe@allianz.pl lub pocztą:

Allianz Sp. z o. o. 
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Ponadto wstępnego zgłoszenia roszczenia można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Dokumenty

Wybierz, jakie dane chcesz zmienić

Zmiana e-maila i adresu korespondencyjnego - Adres korespondencyjny lub email możesz zmienić po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz w zakładce “Mój profil”.

Zmiana numeru telefonu, numeru dowodu lub paszportu oraz adresu korespondencyjnego - Numer telefonu, numer dowodu, paszportu oraz adres korespondencyjny możesz zmienić dzwoniąc na 

 224 224 224 lub napisz do nas na  bok_ofe@allianz.pl

Wszystkie zmiany Twoich danych - Każdej zmiany, w tym: zmiany adresu zamieszkania lub zmiany danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, PESEL, możesz dokonać wysyłając podpisany formularz zmiany danych pod adres: Allianz Sp. z o. o., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa.

Uposażeni to osoby uprawnione do wypłaty zgromadzonych środków w razie Twojej śmierci. Jeżeli chcesz dodać uposażonych, zmienić ich dane lub procentowy podział środków, pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia zmian. Podpisany formularz prześlij pocztą pod adres: Allianz Sp. z o. o., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa. Fundusz może dokonać zmiany lub uzupełnienia danych tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta, opatrzonej jego własnoręcznym podpisem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie możemy przyjąć dyspozycji zmiany lub uzupełnienia danych e-mailem. 


Uregulowania prawne dotyczące beneficjentów (osób uposażonych na wypadek śmierci członka OFE)

Beneficjent jest osobą uprawnioną przez uczestnika OFE do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w funduszu w razie jego śmierci. Beneficjentem może być członek najbliższej rodziny, ale także dowolnie wskazana inna osoba fizyczna - również niepełnoletnia (w przypadku śmierci członka OFE wypłata realizowana jest zgodnie z dyspozycją opiekuna prawnego niepełnoletniego beneficjenta).

Środki gromadzone w OFE stanowią majątek dorobkowy małżonków. Jeżeli zatem w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 131 ust. 1 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych).

Wskazanie beneficjentów nie jest obowiązkowe. Chcielibyśmy jednak zachęcić Państwa do ich wyznaczenia, ponieważ przy braku takiego wskazania - środki z rachunku w OFE wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że dopiero po przeprowadzeniu sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, często trudnego i długotrwałego, fundusz będzie mógł wypłacić odpowiednie kwoty spadkobiercom. Wcześniejsze wskazanie osób uprawnionych pozwoli uniknąć tej skomplikowanej i długiej drogi.

Klient otwartego funduszu emerytalnego ma obowiązek zawiadomienia OFE o każdej zmianie uregulowań stosunków majątkowych1
Potrzebne dokumenty
  • W razie zawarcia związku małżeńskiego - poświadczona kopia aktu ślubu lub intercyzy
  • W razie rozwodu - dokument potwierdzający orzeczenie rozwodu (wraz z datą uprawomocnienia) oraz poświadczona kopia dokumentów potwierdzających podział środków w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej np. akt notarialny stwierdzający podział środków, ugoda zawarta przed sądem lub umowa cywilno-prawna
  • W razie ustania wspólności majątkowej - poświadczona kopia dokumentów potwierdzających podział środków w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej np. akt notarialny stwierdzający podział środków, ugoda zawarta przed sądem lub umowa cywilno-prawna

Wszystkie powyższe dokumenty, które są kopią wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem. Poświadczenia możesz dokonać u notariusza lub w jednostce samorządu terytorialnego.

Jak zgłosić zmianę?
Podpisany formularz zmiany danych a także pozostałe dokumenty prześlij pod adres: Allianz Sp. z o. o., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

1
Ustawą z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Dz.U. nr 139 z 1997 r., poz. 934, z późn. zm.
Częste pytania

Przesuń, by zobaczyć więcej

Numer Funduszu w rejestrze:
Rfe1
 
Pełna nazwa Funduszu:
Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
 
Data rozpoczęcia działalności: 1 marca 1999 r.  
Data pierwszej wyceny jednostki: 21 maja 1999 r.  
Początkowa wartość jednostki: 10 zł  
Opłata od składki: 0,75%  
Opłata za zarządzanie:

aktywa netto:

od 20 do 35 mld – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł,

od 35 do 45 mld - 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł

od 45 mld - 15,5 mln zł

 
Wartość aktywów: dummy Przejdź do struktury aktywów  
Podmiot zarządzający: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA  
Agent transferowy: Allianz Sp. z o.o.  
Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie SA  

Twój pracodawca jest zobowiązany co miesiąc przekazywać do ZUS-u 19,52% Twojego wynagrodzenia brutto, jako składkę w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego.

Jeżeli podpiszesz umowę o członkostwo w OFE, ZUS część tej kwoty będzie przekazywać do wybranego przez Ciebie otwartego funduszu emerytalnego.

Będąc członkiem OFE, w tzw. oknie transferowym OFE - ZUS, mogłeś złożyć oświadczenie o chęci dalszego składkowania w OFE. Jeśli tego nie zrobiłeś, to całość Twojej składki pozostaje w ZUS. 

OFE inwestuje środki finansowe pochodzące z Twoich składek. Dzięki temu po przejściu na emeryturę będziesz otrzymywać pieniądze pochodzące z dwóch źródeł: z ZUS oraz z OFE. Stwarza to szansę, że Twoja emerytura najprawdopodobniej będzie wyższa niż w przypadku osób, które zdecydowały się na pozostawienie swoich pieniędzy jedynie w ZUS. Pamiętaj też, że Twoi bliscy będą mogli dziedziczyć środki zgromadzone przez Ciebie w ramach II filaru.

Przedstawione informacje stanowią materiał marketingowy. Zawarte w nim treści mają charakter poglądowy (ogólny). Pełne i szczegółowe zasady działania funduszu emerytalnego regulują właściwe przepisy prawa i prospekt informacyjny.