Ogłoszenie o zmianie Regulaminu prowadzenia IKE przez Allianz Polska DFE

www.allianz.pl - archiwum-200x130

17.12.2019 r.

Z dniem 17 grudnia 2019 r., w związku ze zmianą przepisów prawa (zmiany wynikające z treści ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych), ulega zmianie Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Regulamin”).

Zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK na IKE jego małżonka lub na IKE osoby uprawnionej do otrzymania zgromadzonych środków w związku ze śmiercią uczestnika PPK (§ 1 pkt 15), dodania definicji pracowniczych planów kapitałowych (§ 1 pkt 26) oraz zniesienia wymogu co do sposobu dokonywania wpłat w przypadku wypłaty środków przeniesionych na IKE z programu emerytalnego (§ 11 ust. 1).

Sprawdź:

Regulamin prowadzenia IKE przez Allianz Polska DFE

Aneks nr 1 do Regulaminu prowadzenia IKE przez Allianz Polska DFE