Menu back

Pracownicze Programy Oszczędnościowe

www.allianz.pl - Pracownicze Programy Oszczędnościowe

Dlaczego warto?

 • Programy oszczędnościowe skierowane do pracowników umożliwiają systematyczne i długofalowe oszczędzanie. 
 • Środki zgromadzone w ramach programu inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Pracowniczy Program Oszczędnościowy z funduszami inwestycyjnymi

Korzyści dla pracodawcy

 • Innowacyjne narzędzie motywacyjne
 • Sposób na zatrzymanie wybranej, kluczowej grupy pracowników
 • Zmniejszenie rotacji pracowników
 • Skumulowana w czasie wypłata jest mocniej odczuwalna przez pracowników
 • Programy szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawcy

   

Korzyści dla pracownika

 • dodatkowy benefit od pracodawcy
 • możliwość odłożenia środków na wybrany cel oraz wskazania osób uprawnionych
 • dodatkowe składki pracowników są objęte preferencyjnymi warunkami
 • wpłaty regularne rozliczane są przez pracodawcę
 • pracownik nie musi pamietać o wpłatach
 • środki nie są zamrożone tak jak w przypadku depozytów bankowych

   

Ulotka PPO

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Stopy zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.