Menu back

Komentarze inwestycyjne

Najnowsze komentarze inwestycyjne TFI Allianz Polska SA

Rynek akcji w maju 2018 roku

Dariusz Kuśmider

Zarządzający Funduszami
TFI Allianz Polska SA

 

Rynek obligacji w maju 2018 roku

Kamil Artyszuk

Analityk/Zarządzający Funduszami
TFI Allianz Polska SA

Rynek akcji w kwietniu 2018 roku

Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi/Zarządzający Funduszami
TFI Allianz Polska SA

 

Rynek obligacji w kwietniu 2018 roku

Marek Kuczalski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi/Zarządzający Funduszami
TFI Allianz Polska SA

Spółki technologiczne w kwietniu 2018 roku

Łukasz Woś

Ekspert ds. Wsparcia Sprzedaży
TFI Allianz Polska SA

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Niniejsze komentarze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani porady inwestycyjnej i doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarze mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi TFI Allianz. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu TFI Allianz nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie TFI Allianz mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. TFI Allianz, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z TFI Allianz nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

 

TFI Allianz Polska S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy/subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego jest oparta na historycznej wycenie funduszu/subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. oraz prospektu informacyjnego w przypadku funduszy otwartych i warunków emisji w przypadku funduszy zamkniętych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (fundusze otwarte) oraz w warunkach emisji i statutach (fundusze zamknięte) dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów. TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.