Menu back

Dla posiadaczy rejestru TFI Allianz Polska SA

Jeśli posiadasz już rejestr w TFI Allianz

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jeśli posiadasz już aktywny rejestr w funduszach Allianz dokonaj przelewu na numer rachunku wybranego subfunduszu na kwotę, jaką chciałbyś zainwestować. 

UWAGA

  • minimalna kwota pierwszej wpłaty do subfunduszy Allianz FIO wynosi 200 zł, dopłaty do rejestru nie mogą być niższe niż 50 zł
  • minimalna kwota pierwszej wpłaty do subfunduszy Allianz Specjalistyczny FIO wynosi 500 zł (za wyjątkiem Allianz Dochodowy Income and Growth, w którym minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 50 000 zł), dopłaty do rejestru nie mogą być niższe niż 100 zł

Numery rachunków nabyć 

Opis przelewu

powinien zawierać:

  • imię i nazwisko/nazwę firmy oraz numer rejestru przy kolejnych wpłatach
  • numer PESEL lub REGON
  • a przy wpłatach na IKE/IKZE dodatkowo nazwę produktu

Allianz FIO

nazwa subfunduszu numer rachunku nabyć
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 72 1240 1037 1111 0010 1512 2332
Allianz Selektywny 10 1240 1037 1111 0010 1512 2866
Allianz Surowców i Energii 12 1240 1037 1111 0010 5523 3300
Allianz Akcji Globalnych 58 1240 1037 1111 0010 5523 1696
Allianz Aktywnej Alokacji 35 1240 1037 1111 0010 0759 1045
Allianz Stabilnego Wzrostu 92 1240 1037 1111 0010 0122 5364
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu  85 1240 1037 1111 0010 6479 5022
Allianz Obligacji Plus 20 1240 1037 1111 0010 0122 5205
Allianz Obligacji Globalnych 66 1240 1037 1111 0010 5523 2231
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 89 1240 1037 1111 0010 0759 2013
Allianz Konserwatywny 40 1240 1037 1111 0010 0759 0761

Allianz Specjalistyczny FIO

nazwa subfunduszu numer rachunku nabyć
Allianz Akcji Rynków Wschodzących 67 1240 1037 1111 0010 5082 8413
Allianz Małych Spółek Europejskich 50 1240 1037 1111 0010 6623 8042
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych 14 1240 1037 1111 0010 6623 9078
Allianz Dynamiczna Multistrategia 12 1240 1037 1111 0010 6624 1345
Allianz Zbalansowana Multistrategia 89 1240 1037 1111 0010 6624 1026
Allianz Defensywna Multistrategia 71 1240 1037 1111 0010 6624 0768
Allianz Europe Equity Growth Select 33 1240 6292 1111 0010 6823 2390 
Allianz Artificial Intelligence 56 1240 6292 1111 0010 6823 5274 
Allianz Global Metals and Mining 65 1240 6292 1111 0010 6823 3948
Allianz PIMCO Global Bond 43 1240 6292 1111 0010 6872 3612 
Allianz PIMCO Global High Yield Bond 89 1240 6292 1111 0010 6872 4433
Allianz Trezor 96 1240 6292 1111 0010 6872 4404
Allianz PIMCO Emerging Local Bond 43 1240 6292 1111 0010 6872 4097
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond 81 1240 6292 1111 0010 6872 3801
Allianz PIMCO Income 31 1240 6292 1111 0010 6872 3537
Allianz India Equity 70 1240 6292 1111 0010 6823 6574
Allianz Structured Return 76 1240 6292 1111 0010 6823 5593
Allianz US Short Duration High Income Bond 31 1240 6292 1111 0010 6823 7470
Allianz Dywidendowy Income and Growth 46 1240 6292 1111 0010 6823 6327

Aby inwestować z TFI Allianz Polska

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.