Menu back

Allianz PIMCO Global Bond

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy 

  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Global Bond Fund. Fundusz dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata, przede wszystkim emitentów o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych.
  • Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. 

Dowiedz się więcej o funduszu

  • Dla kogo jest ten fundusz

  • Dane funduszu

  • Minimalne wpłaty

  • Opłaty

  • Aktywa

  • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz PIMCO Global Bond jest skierowany do inwestorów:

  • poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych średniookresową inwestycją i akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.

Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.

Dane funduszu

Typ subfunduszu dłużne zagraniczne
Benchmark

90% X (Barclays Global Aggregate (Euro Hedged)
Index) + 10% WIBID O/N

Data utworzenia 08.07.2016 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

08.07.2016 r. - 100,00 zł

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty 500 zł - pierwsza wpłata,
100 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu 43 1240 6292 1111 0010 6872 3612

Opłaty

Opłata za zarządzanie w skali roku 1,05%
Konto nabyć subfunduszu 43 1240 6292 1111 0010 6872 3612

Aktywa

Wartość aktywów netto - stan na 31.12.2019 r.

50,7 mln zł

Dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz SFIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.