Polityka prywatności 

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach serwisów administrowanych przez:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A,
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • Allianz Polska Services sp. z  o.o.
 • Allianz Edukacja S.A.

(dalej: „Allianz”).

 

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, chyba że jest to niezbędne dla wykonania Twojej dyspozycji lub zapewnienia działania określonej funkcjonalności strony, z której chcesz korzystać. Za każdym razem, gdy ma to miejsce, zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, poufności i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”). Jednocześnie chcemy, by wszelkie funkcjonalności serwisu były dla Ciebie łatwo dostępne i dostosowywane do Twoich potrzeb.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce przy wykorzystaniu następujących elementów serwisu:

 1. Pliki cookies. Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie) użytkownika. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Pliki cookies co do zasady nie przetwarzają Twoich danych osobowych – mają dostęp wyłącznie do informacji, które nie pozwalają nam Cię zidentyfikować. Nie musisz się więc obawiać, że samo korzystanie ze strony będzie równoznaczne z ujawnieniem Twoich danych osobowych. Więcej na temat wykorzystania plików cookies dowiesz się w naszej Polityce cookies. Za każdym razem, gdy cookies będą mogły uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, zostaniesz przez nas o tym poinformowany.
 2. Dobrowolne podanie danych przez użytkownika serwisu. W ramach serwisu możesz skorzystać z określonych funkcji, takich jak uzupełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenia, wniosku itp. Dla skutecznego zrealizowania tej operacji, konieczne jest podanie przez Ciebie określonych danych osobowych (najczęściej jest to imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, ale możemy prosić Cię również o podanie innych informacji, np. roku produkcji i marki samochodu, który chcesz ubezpieczyć). Za każdym razem, gdy wprowadzasz swoje dane osobowe będziemy Cię informować o celu i zasadach ich przetwarzania.
 3. Logowanie się na indywidualne konto użytkownika. Niektóre z naszych produktów umożliwiają Ci rejestrację i zalogowanie się na indywidualne konto, dzięki któremu możesz składać określone dyspozycje związane z umową, modyfikować dane, przeglądać dokumenty itp. Podawane przez Ciebie w tym procesie dane mogą być przetwarzane w celu realizacji tych dyspozycji i obsługi konta.

 

Informacje na temat przetwarzania danych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych są:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • Allianz Polska Services sp. z o.o.
 • Allianz Edukacja S.A. 

adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
nr tel. 224 224 224

za każdym razem wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która będzie realizowała Twoją dyspozycję na stronie lub zostanie indywidualnie wskazana w związku z konkretną operacją przetwarzania danych.

 

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Twoje dane w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

 1. Wykonanie lub zawarcie umowy
  Przetwarzanie Twoich danych może mieć miejsce w związku z realizacją umowy ubezpieczenia, która łączy Cię z Allianz lub w celu zawarcia takiej umowy. Dzieje się tak za każdym razem, gdy logujesz się do serwisu lub składasz dyspozycje związane z umową przez formularz na stronie www. Dane podane w tym procesie są wykorzystywane wyłączne zgodnie z Twoim żądaniem i w celu prawidłowego zrealizowania umowy (przykład: zgłoszenie szkody do likwidacji, zmiana danych kontaktowych, złożenie zapytania o ofertę).
 2. W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy taki obowiązek nakłada na nas powszechnie obowiązujący przepis prawa. Dzieje się tak, gdy prosimy Cię o podanie danych osobowych w celu zrealizowania obowiązków, jakie nakładają na Allianz m.in. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawa o rachunkowości itd.
 3. Prawnie uzasadniony interes administratora
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach analitycznych oraz statystycznych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych (Allianz), jakim jest możliwość dokonywania analiz i statystyk ruchu w serwisie www. Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia spójności i jakości danych w systemach informatycznych Allianz (np. jeżeli zmieniasz swoje dane kontaktowe w serwisie www, zewidencjonujemy następnie tę zmianę w naszych systemach informatycznych, służących do obsługi Twojej umowy). Ponadto, jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na działania marketingowe, możemy przetworzyć Twoje dane w celu ustalenia, czy dany komunikat reklamowy został do Ciebie wysłany oraz czy odniósł pożądany przez nas skutek (najczęściej jest to kliknięcie w reklamę) – uzasadnionym interesem administratora jest tu możliwość zewidencjonowania i zarządzania działaniami marketingowymi.
 4. Zgoda użytkownika
  Możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, np. w celu późniejszego kontaktu – gdy zamawiasz rozmowę z agentem, w celu przesłania Ci oferty, marketingu, aby zachować w naszych systemach Twoją dyspozycję, a także w innych przypadkach, które zawsze szczegółowo opiszemy. Działania związane z marketingiem mają charakter profilowania, co oznacza, że dostosowujemy dany komunikat marketingowy w oparciu o pozyskane od Ciebie dane osobowe, tak by był dla Ciebie interesujący i odpowiadał na Twoje potrzeby. Wyrażenie przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne, byśmy mogli zrealizować Twoje żądanie złożone w serwisie.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Ich niepodanie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości zrealizowania pożądanej dyspozycji na stronie www.

 

Odbiorcy

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione agentom ubezpieczeniowym oraz innym kontrahentom Allianz – wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny dla zrealizowania Twojego żądania złożonego w serwisie www. Dla przykładu, jeżeli będziesz chciał/a umówić się z agentem, przekażemy mu Twoje dane. Ponadto możemy przekazać Twoje dane podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych – ale tylko wtedy, jeśli wyrazisz na to wyraźną zgodę. Odbiorcami Twoich danych mogą być też kontrahenci Allianz (tj. warsztaty naprawcze, niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy) w zakresie obsługi roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją, świadczenia usług księgowych itp.). Dla wewnętrznych celów administratora związanych z zachowaniem spójności i jakości danych Twoje dane mogą być ponadto udostępniane innym spółkom grupy Allianz.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz, zakładom reasekuracji AWP Health & Life SA, 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen[BA1] , France; Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Germany; General Reinsurance AG, Vienna Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; AWP Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, Polska; Partner Reinsurance Europe SE Zurich Branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; Sogécap, Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex, France. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia.

 

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji danej dyspozycji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podanie przez Ciebie danych wiąże się z wykonaniem umowy z Allianz, dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy.

 

Twoje prawa

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługują Ci prawa do:

 • dostępu do treści Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. › Skontaktuj się  

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza ww. przepisy.