Klauzula informacyjna dla formularzy www.allianz.pl

Troszczymy się o Twoje dane

Rozumiemy jak ważne jest zabezpieczenie Twoich danych. Dane naszych klientów chronimy z wykorzystaniem najlepszych praktyk rynkowych dotyczących bezpieczeństwa informacji, stosując najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami regulatorów tj. UODO i KNF.

Nie lubimy SPAMu

Nie zaśmiecamy Twojej skrzynki niepotrzebnymi informacjami. Kontaktujemy się z rozsądną częstotliwością, tak aby nie nadużywać Twojej cierpliwości.

Szanujemy środowisko

Wolimy wysłać maila, SMS lub zadzwonić niż wysyłać papierową korespondencję. Nie chcemy produkować makulatury. Zadbajmy razem o oszczędność papieru i ochronę drzew dzięki Twojej zgodzie na kontakt elektroniczny i telefoniczny.

Digitalizujemy się

Twoje zgody są dla nas ważne, gdyż Allianz jest firmą nowoczesną, stawiającą na elektroniczne kanały kontaktu, które są wygodniejsze, szybsze, bardziej ekonomiczne – zarówno dla nas jak i naszych Klientów. Bądźmy w kontakcie elektronicznym!

 

 

Chronimy Twoje dane

Wypełniasz i wysyłasz formularz z naszej strony www. Zanim przekażesz nam swoje dane i wyślesz formularz, sprawdź:

 • kto jest Administratorem Twoich danych
 • w jakim celu zbieramy dane
 • jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych

 

Kto przetwarza Twoje dane przekazane w formularzu www

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez TUiR Allianz Polska S. A. lub TU Allianz Życie Polska S.A. lub PTE Allianz Polska S.A. lub TFI Allianz Polska S.A., których siedziba znajduje się przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

 

Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która będzie realizowała zamówioną przez Ciebie usługę lub obsługiwała Twój wniosek.

 

Czy Allianz może udostępnić Twoje dane

Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony Twoich danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Twój wniosek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz, zakładom reasekuracji AWP Health & Life SA, 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen[BA1] , France; Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Germany; General Reinsurance AG, Vienna Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; AWP Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, Polska; Partner Reinsurance Europe SE Zurich Branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; Sogécap, Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex, France. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia.

Ponadto Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

 

W jakim celu Twoje dane będą przetwarzane i na jakiej podstawie

Podanie przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówionej usługi - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie wyraźna zgoda
 • analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk

Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy szkody i roszczenia, to Twoje dane będą przetwarzane także w celu:

 • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

 

Jak możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Jakie prawa Ci przysługują

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych.

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. › Skontaktuj się