Zgubiony dowód rejestracyjny - gdzie i jak to zgłosić?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Zgubiony dowód rejestracyjny to spory problem dla kierowcy. Z uwagi na zmianę przepisów (od 1 października 2018 został zniesiony obowiązek wożenia ze sobą ważnej  polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego) do zgubienia dokumentów dochodzi znacznie rzadziej niż kilka lat temu. Co robić w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego? Jak przebiega procedura wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego?

Każdy pojazd dopuszczony do ruchu drogowego musi posiadać dowód rejestracyjny. W dowodzie zawarte są najważniejsze informacje dotyczące pojazdu, takie jak:

●     data pierwszej rejestracji pojazdu,

●     numer rejestracji pojazdu,

●     dane właściciela pojazdu: imię i nazwisko, PESEL lub REGON, adres zameldowania,

●     data wydania dokumentu,

●     w przypadku dowodu rejestracyjnego wydanego terminowo data ważności dowodu,

●     marka, typ, wersja, model pojazdu,

●     numer VIN,

●     masa własna pojazdu,

●     maksymalna masa całkowita pojazdu,

●     liczba osi,

●     kategoria pojazdu,

●     pojemność silnika oraz maksymalna moc netto silnika,

●     liczba miejsc siedzących i stojących,

●     rodzaj paliwa,

●     data kolejnego badania technicznego.

Kierowca jest zobowiązany do zgłoszenia każdej zmiany w pojeździe w urzędzie komunikacji w terminie 30 dni od daty jej dokonania. 

Od 1 października 2018 kierowca nie ma obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC, a od 5 grudnia 2020 prawa jazdy. Podczas kontroli drogowej policja może sprawdzić dane zarówno właściciela, jak i pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Kierowca może również korzystać z aplikacji mPojazd, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące pojazdu zawarte w karcie pojazdu, dowodzie rejestracyjnym i polisie OC. Funkcja mPojazd to jedna z ośmiu usług aplikacji mobilnej mObywatel, z której można korzystać, jeśli się posiada tzw. profil zaufany. Więcej o tej aplikacji dowiesz się na stronie gov.pl. Może ją pobrać każdy właściciel lub współwłaściciel pojazdu zarejestrowany w CEPiK. Aplikacja mPojazd może również pełnić funkcję terminarza, np. może przypominać kierowcy o kończącej się polisie czy konieczności wykonania badania technicznego. 

Elektroniczny dowód rejestracyjny jest dużym ułatwieniem dla kierowców. Podczas kontroli drogowej brak dowodu rejestracyjnego, polisy OC czy prawa jazdy nie stanowi problemu, jednak w niektórych sytuacjach konieczne jest posiadanie tradycyjnego dokumentu. Dowód rejestracyjny jest niezbędny w sytuacjach, które wymieniamy niżej.

 • Zakup obowiązkowej polisy OC - zawarcie umowy ubezpieczeniowej jest możliwe jedynie w przypadku posiadania niezbędnych danych dotyczących pojazdu, jak: rok produkcji, model i marka czy pojemność silnika. Zakup polisy OC bez dowodu rejestracyjnego nie zwalnia kierowcy z konieczności złożenia wniosku o wydanie wtórnika, który jest niezbędny podczas badania technicznego, sprzedaży pojazdu czy wyjazdu za granicę.
 • Sprzedaż pojazdu - w świetle obowiązujących przepisów kierowca jest zobowiązany do przekazania dowodu rejestracyjnego i polisy OC nowemu właścicielowi pojazdu.
 • Badanie techniczne pojazdu - obowiązkowe badanie techniczne należy wykonać raz w roku w stacji kontroli pojazdów, przed rozpoczęciem przeglądu pojazdu kierowca jest zobowiązany do okazania dowodu rejestracyjnego.
 • Podróż za granicę - zagraniczne służby nie mają dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, dlatego kierowca ma obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego podczas wyjazdów zagranicznych.

 

Od 4 grudnia 2020 roku zniesiono obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego co sześć lat. Według nowych przepisów informacje o przeglądzie technicznym powinny znajdować się w bazie CEPiK, a kierowca jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia ze stacji diagnostycznej pojazdów w formie papierowej. Kierowca, któremu zależy na tradycyjnym dowodzie rejestracyjnym, np. ze względu na częste podróże zagraniczne, może złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu w wydziale komunikacji.

Utrata dowodu rejestracyjnego nie jest obecnie takim problemem, jak kiedyś. Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego a samochód ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC, to możesz nim jeździć. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz aplikacja mPojazd umożliwiają korzystanie z pojazdu bez konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Jednak, jeśli zauważysz, że Twój dowód rejestracyjny gdzieś “zniknął”, jak najszybciej postaraj się wyrobić nowy dokument. Tradycyjny dokument co prawda nie jest potrzebny, by móc jeździć samochodem, ale będzie potrzebny w czasie przeglądu, wyjazdu za granicę lub, gdy będziesz sprzedawać auto.

Zgubienie dowodu rejestracyjnego należy zgłosić jak najszybciej do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wydanie wtórnika (nowego dowodu rejestracyjnego). W przypadku kradzieży dowodu należy również zgłosić się na policję. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów związanych z wykorzystaniem danych osobowych. Do wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego trzeba dołączyć:

 • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego,
 • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
 • aktualną polisę OC,
 • aktualne badanie techniczne,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem w przypadku osób fizycznych lub odpis z KRS w przypadku osób prawnych.

Zdarza się, że pojazd posiada kilku współwłaścicieli. W takim przypadku do zgłoszenia zagubienia dowodu rejestracyjnego w wydziale komunikacji zobowiązani są wszyscy posiadający prawa do pojazdu. Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa współwłaścicieli pojazdu - możliwe jest zgłoszenie utraty dowodu rejestracyjnego przez jednego z właścicieli wraz z upoważnieniem pisemnym od pozostałych.

W świetle aktualnych przepisów kierowca w Polsce nie musi posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz aplikacja mpojazd umożliwiają podróżowanie bez konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy oraz polisy OC. W przypadku podróży za granicę kierowca jest zobowiązany do posiadania przy sobie ważnych dokumentów, w tym dowodu rejestracyjnego, ponieważ służby zagraniczne nie mają dostępu do bazy CEPiK. W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego za granicą należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego komisariatu policji. Policyjne potwierdzenie zgłoszenia utraty dowodu należy przedstawić w najbliższej ambasadzie, która posiada uprawnienia do wydania dokumentu zastępczego, który umożliwia kontynuowanie podróży.
Zgubiony dowód rejestracyjny uniemożliwia wykonanie badania technicznego pojazdu oraz podróż za granicę. Możliwy jest jednak zakup polisy OC dzięki danym zawartym w aplikacji mpojazd. Aplikacja zawiera wszystkie dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu niezbędne podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej. Może ją pobrać każdy kierowca posiadający profil zaufany. Dane z dowodu rejestracyjnego umożliwiają zakup polisy OC, ale podczas obowiązkowego przeglądu pojazdu w stacji diagnostycznej czy wyjazdu za granicę tradycyjny dowód jest niezbędny. Dlatego należy jak najszybciej złożyć wniosek w wydziale komunikacji o wydanie wtórnika dokumentu. 
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego wymaga złożenia wniosku oraz uiszczenia opłaty w wysokości 54,50 zł (za wymianę dowodu oraz opłata ewidencyjna). Wydział komunikacji ma 30 dni na wydanie nowego dokumentu od daty złożenia wniosku. Istnieje możliwość korzystania z pojazdu przed wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego dzięki wyrobieniu pozwolenia czasowego. Wydanie tzw. miękkiego dowodu rejestracyjnego wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 19 zł. W przypadku pojazdu, który ma kilku współwłaścicieli, do wydania nowego dowodu rejestracyjnego konieczna jest obecność wszystkich właścicieli w wydziale komunikacji lub wystawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa udziela współwłaściciel pojazdu. Od tej czynności urząd pobiera opłatę skarbową w wysokości 17 zł. 
Dane na 11.2021r. 

W świetle obowiązujących przepisów, podczas sprzedaży samochodu właściciel jest zobowiązany do przekazania dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Przepisy uniemożliwiają sprzedaż z tzw. miękkim dowodem rejestracyjnym, czyli czasowym pozwoleniem na korzystanie z pojazdu. Sprzedaż auta bez dowodu rejestracyjnego jest możliwa w dwóch przypadkach, które podajemy niżej.

 • Sprzedaż samochodu zabytkowego - właściciel pojazdu składa oświadczenie, że nie posiada dowodu rejestracyjnego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Sprzedaż samochodu, który zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub innej jednostki terytorialnej.

Sprzedaż pojazdu bez dowodu rejestracyjnego jest niezgodna z przepisami i wiąże się z wieloma problemami. Warto o tym pamiętać podczas zakupu. Istnieje bowiem ryzyko, że zakupiony samochód bez dowodu rejestracyjnego okaże się kradziony.

Dowód rejestracyjny jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Zgubienie go uniemożliwia sprzedaż, przeprowadzenie badania technicznego lub wyjazd za granicę, dlatego warto jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie wtórnika dokumentu w wydziale komunikacji. 

Podstawa prawna

 • Rozporządzanie w sprawie rejestracji i oznaczania samochodów z 4 grudnia 2020 r.
 • przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym - uchwalona przez Sejm w 9 maja 2018 r. (Dz.U., poz.957), na mocy której od 1 października 2018 r. nie trzeba m.in. mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.