Zrównoważony PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz Zrównoważony jest funduszem o średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego charakterystycznym dla funduszy typu zrównoważonego.
  • Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki. Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu oraz akcjach. Może to spowodować istotne zmiany wartości jednostki funduszu oraz podleganie tendencjom spadkowym w zależności od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych oraz stanu koniunktury na rynku akcji.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Typ funduszu
zrównoważony
Modelowa struktura aktywów
53% - akcje; 47% - dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
Poziom ryzyka
średni
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
3.02.2005 r. - 1,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
2% w skali roku