Stabilnego Wzrostu PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE to fundusz o średnim poziomie ryzyka. Aktywa funduszu lokowane są głównie w obligacje, bony i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto, w określonych prawem limitach także w akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego.  W skład tej części funduszu wchodzą głównie akcje stabilnie rozwijających się, największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Portfel akcji wchodzący w skład funduszu jest silnie zdywersyfikowany.
  • Fundusz jest zarządzany zgodnie z przepisami Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Typ funduszu
stabilnego wzrostu
Modelowa struktura aktywów
20% - akcje; 80% - dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
Poziom ryzyka
średni
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
12.05.2001 r. - 1,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,25% w skali roku