Obligacji PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz Obligacji PPE należy do funduszy o niskim ryzyku inwestycyjnym. Celem Funduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości jednostki poprzez wzrost wartości lokat.
  • Aktywa Funduszu lokowane są w znaczącym stopniu w obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
  • Fundusz jest zarządzany zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Typ funduszu
obligacji
Modelowa struktura aktywów
100% - dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
Poziom ryzyka
niski
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
12.11.2003 r. - 1,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,25% w skali roku