kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz Akcji PPE jest funduszem o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie wysokiego poziomu dochodu zgodnego ze wzrostem cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość jednostki Funduszu może wykazywać bardzo wysoką zmienność i podlegać zarówno krótkoterminowym, jak i długoterminowym tendencjom spadkowym.
  • Ryzyko inwestycyjne Funduszu jest ograniczane poprzez staranny dobór do Funduszu akcji spółek reprezentujących różne branże oraz wysokie zdywersyfikowanie pakietu akcji.   Głównym kryterium doboru akcji spółek do Funduszu jest analiza fundamentalna uwzględniająca ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej i perspektyw rozwoju poszczególnych spółek i branż. Największą cześć Funduszu stanowią akcje największych polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Poziom wartości jednostki Funduszu w znacznym stopniu zależy od stanu koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Typ funduszu
akcji
Modelowa struktura aktywów
90% - akcje; 10% - dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
Poziom ryzyka
wysoki
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
3.02.2005 r. - 1,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
2,5% w skali roku