Otrzymasz wypłatę z ubezpieczenia w razie utraty zdrowia wskutek wypadku. Jeśli Cię zabraknie, zapewnisz bliskim wsparcie finansowe w tej trudnej sytuacji
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku

Otrzymasz pieniądze z ubezpieczenia w razie m.in. złamania, skręcenia czy oparzenia

 • Wybierasz sumę ubezpieczenia - to od niej oraz od wskaźnika uszczerbku będzie zależeć wysokość wypłaty. Im bardziej poważne skutki obrażeń, tym wyższą kwotę odszkodowania otrzymasz
 • Ubezpieczenie działa przez cały czas, na całym świecie
 • Możesz otrzymać odszkodowanie do 100 000 zł
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Moje Bezpieczeństwo Prestiż Allianz - grafika wypłaty w razie Twojej śmierci wskutek wypadku

Twoi bliscy otrzymają wsparcie finansowe z ubezpieczenia, jeśli stanie się najgorsze

 • Pomoc dla bliskich w razie niespodziewanych wydatków, np. pokrycie kosztów pogrzebu, konieczność spłaty kredytu
 • Ubezpieczenie działa przez cały czas, na całym świecie - niezależnie od tego, gdzie przytrafi Ci się wypadek
 • Świadczenie może wynosić od 10 000 zł do nawet 1 000 000 zł

Na czym to polega?

Masz możliwość dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poniesienia trwałego częściowego uszczerbku na zdrowiu. To sytuacja, w której nie będzie możliwy powrót do dotychczasowego stanu zdrowia, np. utrata wzroku, słuchu, amputacja ręki czy nogi.

Co zyskujesz?

 • Dodatkowa wypłata z ubezpieczenia na wypadek nieodwracalnych uszkodzeń
 • Możesz otrzymać do 500 000 zł (dotyczy osób dorosłych) i 50 000 zł (dotyczy dzieci)
 • Pieniądze z ubezpieczenia mogą pomóc Ci w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości - w razie trwałego uszkodzenia możesz potrzebować dodatkowych środków np. na rehabilitację czy pomoc psychologa

Na czym to polega?

Możesz zapewnić sobie dodatkową wypłatę z ubezpieczenia na wypadek trwałego braku możliwości pracy zarobkowej. Otrzymasz pieniądze, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesione obrażenia uniemożliwią Ci wykonywanie pracy.

Co zyskujesz?

 • Pieniądze na utrzymanie, gdy nie możesz pracować
 • Możesz otrzymać odszkodowanie do 1 000 000 zł
 • Ty decydujesz, jak wykorzystasz wypłacone środki - mogą być pomocne np. w celu opłacenia kosztów zabiegów medycznych lub rehabilitacji

Na czym to polega?

Jeśli po wypadku trafisz do szpitala, otrzymasz wypłatę z ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Co zyskujesz?

 • Wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu - od 3 do nawet 364 dni w szpitalu
 • Pieniądze, które możesz przeznaczyć np. na opłacenie leczenia w prywatnym szpitalu

Na czym to polega?

Otrzymasz zwrot kosztów leczenia po wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia, którą ustalisz z Agentem. Leczenie musi odbyć się w Polsce i może trwać do 2 lat po wypadku. Pieniądze wypłacimy na podstawie rachunków i dokumentacji lekarskiej.

Co zyskujesz?

 • Możesz otrzymać odszkodowanie do 100 000 zł
 • Zwrot kosztów leczenia, w tym: wizyt lekarskich, badań, zabiegów, operacji, transportu do szpitala czy niezbędnych leków

Na czym to polega?

Jeśli po Twoim wypadku lekarz stwierdzi, że niezbędna jest rehabilitacja, otrzymasz na nią dodatkowe pieniądze. Wypłata będzie wynosić do 20% wartości sumy ubezpieczenia uszczerbku, którą ustalisz z Agentem. Rehabilitacja musi odbywać się w Polsce pod kontrolą lekarza i może trwać do 2 lat po wypadku.

Co zyskujesz?

 • Zwrot kosztów rehabilitacji oraz sprzętu do rehabilitacji, np. akcesoriów do ćwiczeń, kuli ortopedycznych
 • Możesz pozwolić sobie na spokojną rehabilitację pod okiem specjalistów, nie martwiąc się o koszty

Na czym to polega?

Może się zdarzyć, że w wyniku wypadku będziesz potrzebować operacji plastycznej, aby usunąć powstałe okaleczenia. Ubezpieczenie zapewni Ci zwrot kosztów operacji plastycznej do wysokości sumy ubezpieczenia, którą ustalisz z Agentem. Operacja musi odbyć się w Polsce w ciągu 2 lat od wypadku.

Co zyskujesz?

 • Masz dostęp do chirurga plastyka w ramach ubezpieczenia
 • Przywracasz lub znacząco poprawiasz wygląd i funkcjonowanie okaleczonych w wypadku części ciała
 • Możesz otrzymać odszkodowanie do 50 000 zł

Górną granicę sumy ubezpieczenia (SU) ustalasz podczas rozmowy z Agentem. W przypadku ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłatę stanowi iloczyn SU oraz wskaźnik procentowy uszczerbku, który jest określany przez lekarza wskazanego przez Allianz. Nie ma więc jednej stałej wypłaty - zależy ona od skutków wypadku. W przypadku ubezpieczenia zwrotu kosztów np. leczenia, rehabilitacji czy operacji plastycznych zwracamy faktycznie poniesione koszty na podstawie oryginałów rachunków lecz nie większe niż ustalona suma ubezpieczenia.
Polisa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Jeśli w czasie trwania ochrony nastąpił wypadek, możesz wnioskować o zwrot kosztów lub świadczenia jeszcze przez 24 miesiące od daty wypadku.
O wypłatę z ubezpieczenia możesz wnioskować w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty nieszczęśliwego wypadku.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m. in. szkody powstałe w wyniku:

 • Nagłych chorób, np. udar mózgu, zawał serca;
 • Prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień;
 • Zatrucia alkoholem, narkotykami, etc.;
 • Uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw NW;
 • Samobójstwa, próby samobójstwa lub umyślnego samouszkodzenia ciała;
 • Wyczynowego uprawiania sportu - chyba, że została opłacona dodatkowa składka z tego tytułu;
 • Zawodowego uprawiania sportu
 • Udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze - w szczególności uprawiania sportów motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu (turystyczna odmiana spławu rzecznego, do którego używa się: tratw, łodzi, pontonów, kajaków itp.), skoków na linie (bungee jumping).
Składka jest zależna od wybranego zakresu ochrony, opcji dodatkowych oraz wybranych sum ubezpieczenia, które ustalasz podczas rozmowy z agentem. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.