Komentarz miesiąca  
Rynki akcji i rynki obligacji 
w lipcu 2023

 

Bartosz Pawlak, Marek Kuczalski || Czas czytania: 3 min 

 

W lipcu kontynuowany był trend wzrostowy na rynku akcji. Indeks MSCI World, przedstawiający zmiany cen akcji na rynkach rozwiniętych, wzrósł o 3,3%. Lepsze nastroje panowały na rynkach rozwijających się, gdzie indeks MSCI Emerging Markets zwyżkował o 5,8%

 

Świat

Banki centralne nie zaskoczyły inwestorów. Decyzja Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego o podniesieniu stóp procentowych o kolejne 25 pb została spokojnie przyjęta przez rynek akcji. Dane gospodarcze były nadal dobre, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Wstępne dane o PKB za drugi kwartał były lepsze od oczekiwań – amerykańskie PKB wzrosło o 2,4% (oczekiwano zmiany o 1,8% kw./kw.). Nieco gorsze od oczekiwań były natomiast dane z europejskiej gospodarki, szczególnie w Niemczech, gdzie zarówno PKB, jak i wskaźnik wyprzedzający dla przemysłu PMI były poniżej oczekiwań. Wydaje się, że niemieckiej gospodarce ciąży słabsze odbicie w Chinach po zniesieniu obostrzeń pandemicznych, jednak i tutaj optymiści dostrzegają szanse w związku z zapowiedzią zwiększenia wsparcia dla gospodarki podczas posiedzenia Biura Politycznego KPCh.

Lipiec to kontynuacja niskiej zmienności na rynkach. Indeks VIX, obrazujący zmienność rynku, pozostaje na niskich poziomach. Poprawie uległy również nastroje inwestorów. Lipcowe odczyty ankiety Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (AAII) pokazały, że inwestorów oczekujących wzrostów na rynku akcji jest więcej niż historycznie (w dniu 19 lipca odczyt był najwyższy w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Może to oznaczać, że znaczna część inwestorów już zakupiła akcje patrząc optymistycznie na wyniki finansowe spółek, a to oznacza większe pole do negatywnych zaskoczeń.

W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się okres publikacji wyników finansowych spółek za drugi kwartał. Analitycy oczekują spadku zysków w stosunku do poprzedniego roku, a zatem poprzeczka ustawiona jest dosyć nisko. W kolejnych kwartałach, zgodnie z raportem FactSet, oczekiwana jest już poprawa wyników. Analitycy oczekują wypłaszczenia wyników w trzecim kwartale oraz wzrostu o ponad 7% w czwartym kwartale. Wydaje się zatem, że uwaga inwestorów będzie skupiona na komentarzach spółek dotyczących perspektyw na drugą połowę roku. 
W lipcu rosły ceny akcji zarówno spółek technologicznych, jak i prowadzących działalność w tradycyjnych sektorach gospodarki. Amerykański indeks S&P500 zakończył miesiąc wzrostem o 3,1%. W tym czasie technologiczny Nasdaq Composite wzrósł o 4,1%, a bardziej przemysłowy Dow Jones zwyżkował o 3,4%. Tym razem lepiej zachowały się rynki rozwijające się, a głównie rynek w Chinach, gdzie MSCI China wzrósł o 9,3%. Lepsze zachowanie rynku chińskiego może wynikać z zapowiedzi wsparcia dla gospodarki, a także osłabienia dolara amerykańskiego względem innych walut.

Polska

Rynek polski wyróżniał się na tle światowych indeksów, kontynuując trend wzrostowy na rynku akcji. Indeks WIG20, reprezentujący największe spółki, wzrósł o 6,5%. Największe wzrosty odnotowały ceny akcji średnich spółek, a indeks mWIG40 wzrósł o 10,3%. Tym razem mniejsze spółki zachowały się relatywnie gorzej, kończąc miesiąc wzrostem indeksu sWIG80 o 1,1%.

Nadal bardzo dobrze prezentuje się sektor bankowy, jednak największe wzrosty odnotowały ceny akcji spółek energetycznych. Powodem wzrostów była niewiążąca propozycja Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, w sprawie przejęcia aktywów węglowych od spółek energetycznych. Tym samym spółki energetyczne notowane na warszawskiej giełdzie mogłyby kontynuować transformację energetyczną w kierunku większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Informacje były pozytywnie odebrane przez inwestorów, a indeks WIG-Energia zakończył miesiąc wzrostem o 19,4%.

Perspektywy
Pierwszy miesiąc wakacji był udany dla inwestorów przy utrzymującej się niskiej zmienności. W tym okresie nastroje inwestorów uległy wyraźnej poprawie. Również coraz wyższe są oczekiwania analityków do poprawy zysków przez spółki w kolejnych kwartałach. Wydaje się, że uwaga inwestorów będzie skupiona na sezonie wyników, a przede wszystkim na komentarzach spółek dotyczących perspektyw w kolejnych kwartałach. W przypadku negatywnych zaskoczeń zmienność na rynkach może się zwiększać w kolejnych tygodniach.
Pierwszy miesiąc wakacji był wyjątkowo aktywny dla posiadaczy instrumentów dłużnych. Na rynkach bazowych w większości przeważały nieznaczne spadki cen obligacji, podczas gdy rynki wschodzące, w tym kraje naszego regionu kontynuowały wzrosty. 
Świat

Najważniejszymi wydarzeniami na rynku obligacji, były posiedzenia amerykańskiego i europejskiego banku centralnego. Zgodnie z oczekiwaniami, zarówno FED jak i ECB podwyższyły stopy procentowe o 25 pb. Kluczowym dla rynku są jednak dalsze decyzje władz monetarnych. Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie lepsza niż w Europie. Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych nie przełożył się na pogorszenie warunków na rynku pracy. Dobrą kondycję potwierdziły dane o dynamice PKB. W II kwartale gospodarka amerykańska rozwijała się w tempie 2,4% q/q, zdecydowanie mocniej od oczekiwań. Jednocześnie proces dezinflacji pospieszył, a zgodnie z ostatnim odczytem, dynamika inflacji spowolniła do 3%. Na starym kontynencie sytuacja makroekonomiczna nie jest aż tak dobra. Wspólnym mianownikiem wydaje się wyraźna dezinflacja, jednakże nastroje pozostają zdecydowanie gorsze. Szczególnie słabo wypada przetwórstwo, borykające się z nieobserwowanym od kilku lat spadkiem nowych zamówień. Negatywny wpływ ma także relatywnie słaba sytuacja gospodarcza w Chinach, które jeszcze nie odtworzyły swojego potencjału po zakończeniu polityki zero covid. Choć nadal globalnym scenariuszem bazowym wydaje się „miękkie lądowanie”, Stany Zjednoczone mają większą szanse na jego realizację. W tych warunkach nie można wykluczyć, iż FED jeszcze raz podwyższy stopy procentowe, zanim przyjmie bardziej neutralne nastawienie. ECB wydaje się bardzie skore do zakończenia cyklu podwyżek i jeśli inflacja nie zaskoczy negatywnie, jest duża szansa, że był to ostatni ruch stóp w górę na starym kontynencie. Rynki wschodzące już teraz w dużym stopni dyskontują pierwsze obniżki stóp.

W skali miesiąca, indeksy obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech spadły o podobne wartości, odpowiednio -0,35% i -0,36%. Rynki peryferyjne strefy euro wypadły trochę lepiej, ale dla większości krajów stopy zwrotu były ujemne. Na rynkach wschodzących dominowały wzrosty. Indeks obligacji w „twardych” walutach wzrósł o 1,32% a w walutach lokalnych o 2,43%. Zyskami mogli się cieszyć także posiadacze instrumentów kredytowych. Indeksy obligacji o ryzyku inwestycyjnym wzrosły o prawie 1% a obligacji High Yield niemalże o 2%. 

Polska
Zdecydowanie lepsze nastroje, niż na rynkach bazowych, panowały na rynku polskich obligacji skarbowych. Głównym powodem, dla którego inwestorzy przystąpili do zakupów naszych obligacji, był wydźwięk konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jego zadaniem cykl podwyżek stóp procentowych zakończył się i w tym roku powinniśmy spodziewać się pierwszej obniżki. Warunkiem realizacji tego scenariusza, jest spadek dynamiki inflacji do wartości jednocyfrowych oraz prognozy wspierające spadek dynamiki inflacji w kolejnych miesiącach. Zdaniem analityków jest duża szansa, że jednocyfrowe wartości inflacji odnotujemy już w sierpniu, a we wrześniu spadek inflacji poniżej 10% wydaje się niemal pewny. W tym kontekście pierwsza obniżka stóp procentowych we wrześniu wydaje się wysoce prawdopodobna. Deklaracja prezesa jest o tyle ciekawa, że oficjalna projekcja NBP nie zakłada spadku inflacji do celu inflacyjnego na poziomie 2,5% w horyzoncie analizy. Może to oznaczać, że RPP przejściowo dopuści wyższy poziom inflacji, zanim sprowadzi ją do celu. Za dobry sentyment na naszym rynku, odpowiedzialny był również umacniający się złoty. W lipcu kurs EUR/PLN spadł o prawie 2%, osiągając na koniec miesiąca wartość obserwowaną ostatnio w połowie 2020 roku, bliską 4,40. Od początku roku, złoty zyskał do Euro ponad 6%, co w znacznym stopniu, poprzez kanał kursowy, wspiera obserwowany trend dezinflacji. W lipcu, indeks polskich obligacji skarbowych TBSP, zyskał 1,72%. W podobnym stopniu wzrosły indeksy obligacji z naszego regionu. Obligacje czeskie zyskały prawie 2%, a obligacje rumuńskie ponad 1,7%. Jedynie indeks obligacji węgierskich nie zmienił swojej wartości. 
Perspektywy
Od początku roku mamy niewątpliwie do czynienia z hossą na rynku obligacji w naszym regionie. Indeks polskich obligacji skarbowych zyskał niemalże 10%. Rentowność obligacji 10 letnich spadła do poziomu niewiele ponad 5,4%, a rentowność 10 letniego IRS do 4,7%. Obniżki stóp procentowych dopiero zostały zapowiedziane przez prezesa NBP, a rynek już dyskontuje spadek stóp o 1,25 p.p. do poziomu 4,5% w horyzoncie roku. Choć perspektywy naszego rynku nadal pozostają dobre, po tak dużym wzroście należy spodziewać się okresu stabilizacji. Wydaje się, że przejściowo można rozważyć zwiększenie zaangażowania w obligacjach z rynków bazowych. Obligacje te nie zachowywały się tak dobrze w tym roku, a oczekiwania na zakończenie cyklu zacieśnienia monetarnego powinny sprzyjać wzrostowi ich wartości.
Zarządzający Funduszami inwestującymi w akcje

Od 2021 roku zarządzał funduszami w Aviva Investors Poland TFI. Obecnie w departamencie zarządzania funduszami akcyjnymi  TFI Allianz Polska S.A. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

 

Dyrektor ds. Strategii Skarbowych, Zarządzający Funduszami Dłużnymi

Od 2000 roku jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. W TFI Allianz Polska S.A. pracuje od 2004 roku.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz certyfikat CIIA (Certified International Investment Analyst).

Nasze fundusze

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje.  Materiały dotyczące funduszy oferowanych przez TFI Allianz umieszczone na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl i nie  stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).