Samochód – proste zgłoszenie, szybka obsługa

Zgłoś swoją sprawę online – dzięki temu obsłużymy ją szybciej.
Masz ubezpieczenie Allianz Mój Samochód, które nie jest kontynuacją ubezpieczenia dawnej Avivy.
Sprawdź, jak załatwisz sprawę związaną z ubezpieczeniem samochodu zawartym w Allianz. Najszybciej załatwisz swoją sprawę online

Prześlij nam:

 • wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

Podaj nam:

 • swoje dane adresowe,
 • numer PESEL/REGON,
 • oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer ostatnio zawartej przez Ciebie polisy.

Kupujesz pojazd ubezpieczony w Allianz

W takiej sytuacji poprzedni posiadacz powinien Ci przekazać polisę OC. Z chwilą nabycia pojazdu przejmujesz wszelkie prawa oraz obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC. Możesz kontynuować ubezpieczenie OC do końca okresu ochrony lub zrezygnować z ubezpieczenia.

Jeśli składka z tytułu ubezpieczenia OC jest nieopłacona, to obowiązek jej opłacenia od dnia zakupu pojazdu przechodzi na Ciebie.

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że wypowiesz ją wcześniej.

Jeśli nabyty pojazd posiadał również ubezpieczenie AC, uległo ono rozwiązaniu z dniem przeniesienia własności pojazdu. AC w Allianz możesz kupić przez telefon, internet lub u agenta.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1 oraz  32 ust. 1 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Jeśli kontynuujesz ubezpieczenie prześlij:

 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli zmianie uległ numer rejestracyjny pojazdu,
 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli zmianie uległ numer rejestracyjny pojazdu,zgłoszenie ze swoimi danymi, jako nowego właściciela pojazdu oraz informacją, że chcesz otrzymać dokument potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC zaktualizowany o twoje dane (jeśli nie, nie powiadamiaj o tym w treści zgłoszenia),
 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli zmianie uległ numer rejestracyjny pojazdu,podpisany przez Ciebie wniosek o dokonanie rekalkulacji składki, jeśli chcesz abyśmy dokonali rekalkulacji składki w oparciu o Twoje zniżki.

Jeśli rezygnujesz z ubezpieczenia prześlij:

 • wniosek o wypowiedzenie ubezpieczenia podpisany przez Ciebie, jako nabywcę pojazdu.

Sprzedajesz pojazd ubezpieczony w Allianz

Pamiętaj o przekazaniu polisy OC nowemu właścicielowi, ponieważ prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC pojazdu przechodzą wraz z pojazdem na nabywcę.

W tej sytuacji powiadom nas na piśmie o przeniesieniu własności pojazdu i o danych nowego posiadacza w ciągu 14 dni od sprzedaży. Do czasu przekazania danych nowego posiadacza, wszelkie dokumenty dotyczące płatności z tytułu umowy ubezpieczenia będą kierowane do Ciebie.

Jeśli nabywca pojazdu zrezygnuje z kontynuacji polisy OC poprzez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, będzie Ci przysługiwać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

 

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • oświadczenie o sprzedaży pojazdu.
 • oświadczenie o sprzedaży pojazdu.Oświadczenie o sprzedaży pojazdu.Czytelna kopia umowy sprzedaży pojazdu, darowizny pojazdu, faktury sprzedaży pojazdu lub podpisane przez Ciebie oświadczenie o sprzedaży pojazdu oraz danych nowego posiadacza.

  Dokument powinien zawierać:
 • datę sprzedaży pojazdu,
 • dane pojazdu,
 • Twoje dane adresowe,
 • pełne dane adresowe nabywcy,
 • numer PESEL/REGON.
 • kopię umowy komisowej oraz kopia faktury sprzedaży pojazdu przez komis, jeśli pośredniczył w sprzedaży pojazdu.
 • wniosek o zwrot składki z informacją w jakiej formie ma on zostać zrealizowany, jeśli nabywca pojazdu rezygnuje z polisy OC lub jeśli posiadałeś ubezpieczenie AC/NNW.
Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji możesz otrzymać duplikat dokumentu.
Jak załatwić tę sprawę

Wyślij nam wniosek o wystawienie duplikatu.

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Dokonałeś demontażu lub wyrejestrowania pojazdu

 • Jak najszybciej powiadom nas o demontażu/wyrejestrowaniu pojazdu gdyż do czasu zarejestrowania w naszym systemie Twojego zgłoszenia, będziemy kierować do Ciebie dokumenty dotyczące płatności z tytułu umowy ubezpieczenia.
 • Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą demontażu/wyrejestrowania.
 • Za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej naliczony zostanie zwrot części składki.

Własnoręcznie podpisz wniosek i podaj informację, w jakiej formie ma on zostać zrealizowany.

Jak załatwić tę sprawę
 • Prześlij nam:
 • kopię zaświadczenia o demontażu pojazdu wydanego przez stację demontażu pojazdu.
 • kopię decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu wydanej przez odpowiedni organ administracyjny.
 • wniosek o zwrot części składki.
 • Spóźniłeś się z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia OC i doszło do jej automatycznego wznowienia, ale ubezpieczyłeś pojazd w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 • W takiej sytuacji masz prawo wypowiedzieć umowę automatycznie wznowioną.

Składka z tytułu polisy wznowionej automatycznie zostanie naliczona do dnia rozwiązania umowy.

Podstawa prawna wynika z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC wznowionej automatycznie.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał:

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • oraz numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Kończy się okres umowy OC i chcesz ją wypowiedzieć.
Powiadom nas o tym najpóźniej 1 dzień przed zakończeniem polisy. Jeśli złożysz wypowiedzenie po tym terminie, umowa ubezpieczenia zostanie przedłużona na kolejny rok.

Podstawa prawna wynika z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Możesz to zrobić online!

Prześlij nam:

 •  wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał:

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 •  numer rejestracyjny pojazdu,
 •  numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Chcesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia OC, którą otrzymałeś od zbywcy przy zakupie pojazdu, w trakcie jej trwania.

 • Brak wypowiedzenia polisy OC po zakupie oznacza kontynuację umowy do końca jej trwania. Jeśli prześlesz do nas podpisane przez Ciebie wypowiedzenie umowy po zakupie pojazdu, polisa zostanie rozwiązana z dniem złożenia dokumentu.
 • Jeśli składka z tytułu ubezpieczenia OC jest nieopłacona, zostanie ona naliczona od dnia zakupu pojazdu do dnia rozwiązania umowy.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 3) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w trakcie jej trwania.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał:

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • oraz numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Chcesz zmienić dane na polisie? Chcesz wyrazić zgodę na kontakt z Allianz i korzystać z szybkiej i wygodnej komunikacji online?

Sprawdź, jak to zrobić.

Dokonałeś cesji praw z zawartej umowy ubezpieczenia. W takiej sytuacji powiadom nas o tym jak najszybciej. Prześlij do nas zawiadomienie o przeniesieniu praw z polisy.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • zawiadomienie o cesji praw z polisy.

Pamiętaj, aby na dokumencie był Twój podpis.

Możesz zgłosić nam online inną sprawę lub dyspozycję dotyczącą polisy. 

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Twój pojazd stał się w części własnością innej osoby lub dotychczasowa współwłasność ustała. W takiej sytuacji prześlij do nas kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie udziału we własności.

 • Po dopisaniu lub wykreśleniu współwłaściciela składka z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia nie ulegnie zmianie. Zmiana we własności pojazdu może zostać wzięta pod uwagę przy ewentualnym wznowieniu umowy na kolejny okres.
 • Dodanie lub wykreślenie współwłaściciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia OC nie jest podstawą do rozwiązania polisy po nabyciu pojazdu w trybie wskazanym w art.31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Jak załatwić tę sprawę
Prześlij nam:
 • czytelną kopię umowy darowizny/sprzedaży części własności pojazdu zawierającą:
 •  datę przeniesienia części własności, 
 • dane pojazdu, 
 • Twoje dane adresowe, 
 • pełne dane adresowe współwłaściciela oraz numer PESEL/REGON.
 • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu uwzględniającego współwłasność
 • oświadczenie o przeniesieniu udziału we własności pojazdu
Poinformuj nas o tym niezwłocznie.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

UWAGA:  Jeśli chcesz otrzymać dokument potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia zaktualizowany o nowy numer, powiadom o tym w treści zgłoszenia.

 • Posiadasz zawarte ubezpieczenie AC i zgubił Ci się kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu.
 • Powiadom nas o tym jak najszybciej. Poinformuj nas również o dokonaniu wymiany wkładek zamków lub przeprogramowaniu sterownika oraz o ewentualnym pozyskaniu nowego kluczyka czy sterownika.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 •  podpisane przez Ciebie oświadczenie o utracie kluczyka/sterownika
 •  kopię faktury poświadczającej wymianę wkładek/przeprogramowanie sterownika
 •  podpisane przez Ciebie oświadczenie o pozyskaniu nowego kluczyka/sterownika.

Dokonałeś czasowego wycofania z ruchu pojazdu ubezpieczonego w Allianz.

 •  Proporcjonalnie do okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, składka z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC zostanie zmniejszona o 95%.
 • Jeżeli posiadasz zawarte ubezpieczenie AC, składka z tytułu polisy AC nie ulegnie zmianie. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu obejmuje wyłącznie polisę OC.
 • Podstawa prawna to art. 8 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam:

 • kopię decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wydana przez odpowiedni organ administracyjny
 •  wniosek o zwrot składki, jeśli posiadasz opłaconą polisę OC.

Zadzwoń:  224 224 224 

Pomoc assistance dostępna jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Razem z naszym partnerem zorganizujemy dla Ciebie pojazd zastępczy w ramach posiadanego ubezpieczenia Car Assistance.


Ubezpieczenie OC sprawcy

Zadzwoń: 224 224 224 

Przygotuj numer swojej szkody, a następnie dokonuj wyborów na infolinii kierując się na informację o szkodach zarejestrowanych.

RUW – rynkowy ubytek wartości pojazdu

Jeżeli uważasz, że w związku z uszkodzeniem Twojego pojazdu zgłoszonym z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mogła nastąpić utrata jego wartości handlowej, zgłoś roszczenie:

 • pisemnie: przesyłając roszczenie bezpośrednio do akt szkody (e-mail: szkody@allianz.pl lub poprzez formularz online [link do contact us]

Szkoda całkowita

Jeżeli ustalone przez nas koszty naprawy przekroczą poniższą wartość, to rozliczymy Twoją szkodę jako całkowitą:

 • 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w przypadku szkody  z Autocasco
 • 100% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w przypadku szkody z OC sprawcy

PAMIĘTAJ: szkoda całkowita zależy od wysokości kosztów naprawy a nie od możliwości jej przeprowadzenia. Orzeczenie szkody całkowitej nie zawsze oznacza więc, że pojazd nadaje się do „kasacji”.

dotyczy ubezpieczenia samochodu zawartego w dawnej Avivie lub zawartego w dawnej Avivie i kontynuowanego w Allianz
Sprawdź, jak załatwisz sprawę związaną z ubezpieczeniem samochodu. Wiele spraw szybko załatwisz w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva).

W serwisie Mój Allianz znajdziesz wszystkie informacje o swoich produktach, w tym:

 • Dokument polisy i ogólne warunki ubezpieczenia
 • Zakres i sumę ubezpieczenia
 • Okres ubezpieczenia
 • Wysokość składki i możliwość płatności online
 • Termin płatności, informację o statusie składki i historię wpłat
 • Możliwość zamówienia Zielonej Karty i zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia samochodu
Załatw sprawę online - 24h / 7 dni w tygodniu 
Załatw sprawę online - 24 h 7 dni w tygodniu 

Zmiana adresu korespondencyjnego lub e-maila

Adres korespondencyjny lub e-mail możesz zmienić online:

 • po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz w zakładce „Mój profil”,
 • lub wypełnij i wyślij formularz


Zmiana numeru telefonu lub adresu zamieszkania

Numer telefonu lub adres zamieszkania możesz zmienić online:

 • wypełniając formularz 
 • Wypowiedzieć umowę OC możesz w przypadku gdy:
 • Kupiłeś samochód z ważnym OC
 • Kończy się Twoja obecna umowa i chcesz zmienić ubezpieczyciela
 • Twoja obecna umowa automatycznie odnowiła się na kolejny okres ubezpieczenia, a Ty chcesz zmienić ubezpieczyciela
 • Twój samochód został zdemontowany i wyrejestrowany
 • Twój samochód został skradziony i wyrejestrowany
 • Chcesz wypowiedzieć umowę zawieraną na odległość, zgodnie z przysługującym Ci do tego prawem
 • Złożyć wypowiedzenie możesz po zalogowaniu do serwisu Mój Allianz, w szczegółach polisy w zakładce „Zlecenia”. 
Załatw sprawę online - 24h / 7 dni w tygodniu 

Inne sposoby zgłoszenia wypowiedzenia OC

 • emailem
 • pocztą tradycyjną 

Czy mogę wypowiedzieć OC przed końcem trwania umowy?

Tak, możesz, ale ochrona wynikająca z ubezpieczenia i tak będzie trwać do końca okresu, na jaki została zawarta.

Kary za brak ciągłości ubezpieczenia dla pojazdów osobowych od 1 stycznia 2024 wynosi:

 • 1700 zł za brak OC do 3 dni,
 • 4240 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 8480 zł za brak OC powyżej 14 dni

Co zrobić, jeżeli zapomniałem wypowiedzieć OC przed końcem trwania umowy?

Co w sytuacji, kiedy zapomniałeś wypowiedzieć OC i zdążyłeś już zawrzeć nową umowę? Nic straconego. Wciąż możesz wypowiedzieć OC. Wtedy w towarzystwie, w którym umowa odnowiła się automatyczne, zapłacisz tylko za okres od momentu przedłużenia do dnia rozwiązania polisy.

Co musi zawierać wypowiedzenie ubezpieczenia OC?

Zamieszczone u góry strony wypowiedzenie umowy OC zawiera wszystkie dane potrzebne do skutecznej rezygnacji z umowy. W każdym tego typu dokumencie powinny się znaleźć:

 • nazwa firmy ubezpieczeniowej,
 • adres firmy ubezpieczeniowej,
 • imię, nazwisko i adres osoby, która wypowiada umowę,
 • marka, numer rejestracyjny i ewentualnie numer VIN pojazdu, który był ubezpieczony,
 • numer polisy, którą chcesz wypowiedzieć,
 • okres ubezpieczenia,
 • podstawa prawna wypowiedzenia (np.: czy wypowiadasz umowę, której okres ubezpieczenia zbliża się ku końcowi, taką która automatycznie się odnowiła, czy z powodu wyrejestrowania pojazdu itd. Mają tu zastosowanie art.28, art. 28a, oraz art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach Obowiązkowych i dla skutecznego wypowiedzenia ważne jest powołanie się na właściwy zapis ustawy),
 • podpis osoby wypowiadającej umowę.

W serwisie Mój Allianz (dawniej Moja Aviva) możesz wypowiedzieć umowę bardzo prosto - wystarczy wybrać “Zgłoszenie rezygnacji z polisy” z listy zleceń w szczegółach Twojej polisy. Jeśli zlecisz wypowiedzenie OC w odpowiednim terminie, Twoja umowa zostanie sprawnie zakończona.

Czy do wypowiedzenia OC muszę dołączyć dodatkowe dokumenty?

Jeżeli Twój samochód został skradziony, zezłomowany lub wyrejestrowany z innego powodu, nie musisz wypowiadać OC. W każdym z tych przypadków prześlij do nas potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu. Dokument otrzymasz w wydziale komunikacji. Do zgłoszenia dołącz także numer konta bankowego, aby przyspieszyć zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Załatw sprawę online - 24 h 7 dni w tygodniu 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

 • Najprościej zrobisz to przez serwis Mój Allianz.
  W szczegółach polisy wybierz z listy zleceń „Zgłoszenie sprzedaży pojazdu” i uzupełnij datę sprzedaży

 • Sprawę możesz załatwić online - wypełnij formularz kontaktu

 • Możesz także przesłać zdjęcie lub skan podpisanej umowy kupna-sprzedaży lub oryginał pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

Załatw sprawę online - 24h / 7 dni w tygodniu 
Jeżeli sprzedałeś ubezpieczony w Avivie samochód, poinformuj nas o tym w ciągu 14 dni.

Sprzedaż samochodu krok po kroku

 1. Podpisz umowę kupna-sprzedaży
  Umowę kupna-sprzedaży samochodu należy sporządzić w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla kupującego i sprzedającego.
 2. Przekaż OC kupującemu
  Polisa z dniem sprzedaży auta przechodzi na osobę, która kupiła od Ciebie samochód.
 3.  Wyrejestruj samochód 
  Zgłoś się do najbliższego wydziału komunikacji w urzędzie dzielnicy, miasta lub gminy i wyrejestruj sprzedany samochód w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży.
 4.    Zgłoś się do nas
  Poinformuj nas w ciagu 14 dni o sprzedaży ubezpieczonego samochodu. Możesz zrobić to online lub pocztą tradycyjną.
  Do zgłoszenia dołącz numer konta bankowego, aby przyspieszyć zwrot.

W serwisie Mój Allianz możesz zgłosić m.in.:

 • Dodanie współwłaściciela
 • Zmianę numeru rejestracyjnego
 • Zmianę miejsca parkowania nocą
 • Poprawę danych samochodu np. marki, typu, rodzaju

Zmiany możesz zlecić w szczegółach polisy w zakładce „Zlecenia”.

Załatw sprawę online - 24h / 7 dni w tygodniu 
Datę rozpoczęcia ubezpieczenia możesz zmienić, wypełniając formularz kontaktu
Załatw sprawę online - 24h / 7 dni w tygodniu 

Polisę komunikacyjną możesz opłacić online w serwisie Mój Allianz. W tym celu zaloguj się lub załóż darmowe konto w serwisie. Następnie przy polisie, którą chcesz opłacić kliknij “Zapłać”. Możesz zapłacić za pomocą karty płatniczej, szybkiego przelewu lub BLIKa.

Aktualny status opłacanych składek, historię wpłat oraz informację o ewentualnych zaległościach znajdziesz w szczegółach polisy w zakładce „Płatności” w serwisie Mój Allianz.

Ubezpieczenie samochodu kupione w dawnej Avivie możesz odnowić w serwisie Mój Allianz. W tym celu zaloguj się lub załóż darmowe konto w serwisie. Następnie przy polisie, którą chcesz przedłużyć, kliknij „Odnów”, sprawdź, czy wszystkie dane są aktualne i opłać składkę za kolejny rok. Możesz zapłacić za pomocą karty płatniczej, szybkiego przelewu lub BLIKa.
Załatw sprawę online - 24h / 7 dni w tygodniu 

Zamów Zieloną Kartę w serwisie Mój Allianz, a otrzymasz ją od nas e-mailem w pliku PDF. Możesz ją samodzielnie wydrukować.

 • Zaloguj się do serwisu
 • Wejdź w szczegóły polisy i przejdź do zakładki „Zlecenia”
 • Wybierz „Zamówienie zielonej karty”
Załatw sprawę online - 24 h 7 dni w tygodniu 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)