Na mocy wpisu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 października 2020 r. o sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/47621/20/176 dokonane zostało połączenie ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. jako spółki przejmującej z Allianz Edukacja S.A. jako spółki przejmowanej i z tym też dniem ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Allianz Edukacja S.A. w rozumieniu art. 494 ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.