Allianz Edukacja S.A.

Na mocy wpisu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 października o sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/47621/20/176 dokonane zostało połączenie ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. jako spółki przejmującej z Allianz Edukacja S.A. jako spółki przejmowanej i z tym też dniem ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Allianz Edukacja S.A. w rozumieniu art. 494 ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.

 

 

Allianz Edukacja S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

tel. 22 567 40 00
faks 22 567 40 07

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000013146
NIP 585-13-78-095
REGON 192545561

Kapitał zakładowy

2 010 000 zł (w pełni opłacony)

Akcjonariusze

  • TUiR Allianz Polska S.A.

Skład zarządu

  • Łukasz Bąbol – Prezes Zarządu
  • Dorota Górecka - członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Prokurenci

Marcin Tylecki - prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem

Informacja o planie połączenia

Allianz Edukacja S.A. z Allianz Polska Services sp. z o.o.