ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o.o.
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

NIP: 521-30-56-381
KRS: 0000025291
REGON: 016188184

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z dniem 1 czerwca 2012 ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o. o. staje się podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów ubezpieczeń przez internet i telefon działającym na rzecz i w imieniu TUiR Allianz Polska S.A.

Kapitał zakładowy

50 509 000 zł

Udziałowcy 

  • 100% TUiR Allianz Polska S.A.

Skład Zarządu

  • Tomasz Krzaczkowski – Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Piotrowicz – członek Zarządu 
  • Justyna Śledziewska – członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Vojtěch Pivný – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Monika Kulińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Andrzej Wasilewski –  członek Rady Nadzorczej

Prokurenci

  • Marzena Mioduszewska  – prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem
  • Marcin Tylecki  –  prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem