ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o.o.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 521-30-56-381
KRS: 0000025291
REGON: 016188184

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z dniem 1 czerwca 2012 ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o. o. staje się podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów ubezpieczeń przez internet i telefon działającym na rzecz i w imieniu TUiR Allianz Polska S.A.

Kapitał zakładowy

50 509 000 zł

Udziałowcy 

  • 100% TUiR Allianz Polska S.A.

Skład zarządu

  • Monika Grońska – Prezes Zarządu
  • Sylwia Filipiak-Pastusiak – Członek Zarządu
  • Sławomir Chwierut – Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza

  • Vojtěch Pivný - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marcin Kulawik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Monika Kulińska - Członek Rady Nadzorczej

Prokurenci

  • Marzena Mioduszewska - prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem
  • Marcin Tylecki - prokura łączna do działania łącznie z członkiem zarządu bądź innym prokurentem