Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) działając zgodnie
z § 34 ust. 2 i 3 statutu Funduszu uprzejmie informuje, że uchwałą nr 5 podjętą w dniu 29 kwietnia 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) została dokonana zmiana statutu Funduszu polegająca na zmianie brzmienia § 1. ust. 2 pkt 8), zmianie brzmienia § 1. ust. 2 pkt 24) i dodaniu pkt 25), oraz dodaniu zdania po punkcie 2)w § 24 ust. 1.

W § 1. ust. 2 pkt 8) usuwa się ostatni przecinek i dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

lub przeniesienie środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej po zmarłym uczestniku PPK,.

W § 1. ust. 2 pkt 24) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejny pkt (25)
w brzmieniu:

PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215, z późn. zm.).

W § 24 ust. 1 po punkcie 2) dodaje się zdanie w brzmieniu:

Warunków, o których mowa w pkt 1, lit. a) i b), nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE.

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła decyzją z dnia 25 czerwca 2019 r. zezwolenia na dokonanie wskazanej wyżej zmiany. Mając na względzie dyspozycję art. 23 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zmiana ta wchodzi
w życie z dniem 17 grudnia 2019 r.

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?