Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) działając zgodnie
z § 34 ust. 2 i 3 statutu Funduszu uprzejmie informuje, że uchwałą nr 5 podjętą
w dniu 30 listopada 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) została dokonana zmiana statutu Funduszu polegająca na zmianie brzmienia § 22 ust. 8, oraz dodaniu ust. 8a w § 22.
  • W § 22. ust. 8 po słowach „nie może” dodaje się przecinek i dodaje sformułowanie w brzmieniu:  
    z zastrzeżeniem ust. 8a,
  • W § 22. po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 
    W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych suma wpłat w roku kalendarzowym na inne niż IKZE indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, a następnie przekazanych w ramach Wypłaty transferowej na IKZE, oraz Wpłat dokonywanych na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 8.

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła decyzjami z dnia 18 stycznia 2021 r. zezwolenia na dokonanie wskazanej wyżej zmiany oraz zezwolenia na skrócenie terminu jej wejścia w życie, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w ten sposób, że zmiana statutu Funduszu wskazana powyżej wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia. Zatem powyższa zmiana statutu wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2021 r.

Warszawa, 5. lutego 2021 r. 

Jak możemy Ci pomóc?