Allianz Premium FIZ

Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 lata.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz inwestuje od 0 do 100% aktywów w inne fundusze i papiery wartościowe.
  •  
  •          Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od                   do 45% aktywów
  •  
  • Fundusz może inwestować od 0 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa tytuły uczestnictwa subfunduszy Allianz Income and Growth lub Allianz US Short Duration High Income Bond lub PIMCO Global Investors Series Income Fund. 
  •  

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
3 lata
Typ funduszu
zamknięty,  niepubliczny
Data pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego
20.10.2009 r. 
Wysokość minimalnej wpłaty
ok. 40 tys. euro
(dokładna wartość inwestycji uzależniona od wyceny certyfikatu przed subskrypcją)
Częstotliwość wyceny
co miesiąc
Wykupienie certyfikatów
co miesiąc
Zarządzajacy
Grzegorz Prażmo
Adam Łukojć
Michał Staszak
Zarządzający funduszem
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Od 2012 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, Zarządzający Funduszami Akcyjnymi
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Był również dwukrotnym stypendystą CFA Society of Poland. W 2015 roku podjął studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ma otwarty przewód doktorski.
Zarządzający Funduszami Akcyjnymi, Analityk Akcji
Od początku kariery zawodowej związany z TFI Allianz Polska – zatrudniony kolejno w Departamencie Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy, w Wydziale ds. Zarządzania Ryzykiem oraz w Departamencie Zarządzania Aktywami.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 703 oraz tytuł CFA.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Dokumenty do pobrania 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna 

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Premium FIZ znajdują się w statucie Funduszu dostępnym w siedzibie TFI Allianz Polska SA (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa) oraz na stronie www.allianz.pl/tfi. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego ani comiesięczniej wypłaty dochodu. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Premium FIZ. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.