Allianz Obligacji FIZ

Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz inwestuje głównie w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, jak również w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, przez rządy innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności.
  •   Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowi   dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego,   listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
2 lata
Typ funduszu
zamknięty,  niepubliczny
Data pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego
04.07.2012 r. 
Wysokość minimalnej wpłaty
ok. 40 tys. euro
(dokładna wartość inwestycji uzależniona od wyceny certyfikatu przed subskrypcją)
Częstotliwość wyceny
co miesiąc
Wykupienie certyfikatów
co miesiąc
Zarządzajacy
Kamil Artyszuk 
Analityk Zarządzający Funduszem
Od 2015 r. związany z TFI Allianz Polska S.A. początkowo jako analityk, a następnie jako Analityk Zarządzający Funduszem.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Dokumenty do pobrania 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna 

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z treścią warunków emisji ze statutem funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów.  Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Obligacji FIZ znajdują się w statucie Funduszu dostępnym w języku polskim w siedzibie TFI Allianz Polska SA (ul. Inflancka 4B, Warszawa) oraz na niniejszej stronie internetowej.

Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Statucie Funduszu (Rozdział VII) dostępnym w języku polskim na niniejszej stronie internetowej.

Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, od pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Obligacji FIZ.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.