Allianz Discovery FIZ

kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz inwestuje od 0 do 100% aktywów w inne fundusze i papiery wartościowe.
  •  
  •           Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0           do 50% aktywów.
  •  
  • Fundusz może też inwestować od 0 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszy Allianz Income and Growth lub Allianz US Short Duration High Income Bond, wydzielonych w ramach Allianz Global Investors Fund oraz PIMCO Global Investor Series Income Fund, wydzielonego w ramach PIMCO Global Investors Series.

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

Przesuń, by zobaczyć więcej

Typ funduszu
zamknięty,  niepubliczny
Data pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego
12.10.2011 r. 
Wysokość minimalnej wpłaty
ok. 40 tys. euro
(dokładna wartość inwestycji uzależniona od wyceny certyfikatu przed subskrypcją)
Częstotliwość wyceny
co miesiąc
Wykupienie certyfikatów
co miesiąc
Zarządzajacy
Artur Jusiński
Sprawdź notowania funduszy otwartych
Zarządzający Funduszami Funduszy, Główny Analityk
Od listopada 1999 roku do lutego 2006 Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Zarządzania Aktywami PTE Allianz Polska S.A. Od 2006 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. jako Główny Analityk w Departamencie Zarządzania.

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS

Dokumenty do pobrania 

Klauzula prawna 

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Discovery FIZ znajdują się w statucie Funduszu dostępnym w siedzibie TFI Allianz Polska SA (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa) oraz na stronie www.allianz.pl/tfi. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego ani comiesięczniej wypłaty dochodu. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Discovery FIZ.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.