Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

TFI Allianz Polska S.A. stosuje się do „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” („Zasady Ładu”), ogłoszonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, z następującymi doprecyzowaniami:

  1. W składzie Rady Nadzorczej jest wyodrębniony Przewodniczący Rady Nadzorczej, ale nie jest on niezależnym członkiem Rady Nadzorczej (§ 21 ust. 2 Zasad Ładu).
  2. Za wprowadzenie regulacji wewnętrznej, określającej zasady wynagradzania członków Zarządu, odpowiada Walne Zgromadzenie, a nie Rada Nadzorcza (§ 30 ust. 1 Zasad Ładu).
  3. W Towarzystwie nie działa komitet audytu ani inny komitet, któremu powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku (§ 25 ust. 1 Zasad Ładu).

Zasady prowadzenia polityki informacyjnej w TFI Allianz Polska SA

Uchwała Rady Nadzorczej TFI Allianz Polska SA w sprawie oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego

Więcej o TFI Allianz Polska S.A.