Dla rolników

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenia dla rolników

www.allianz.pl - Ubezpieczenie dla rolników
 • Ubezpieczenie OC 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika może ochronić Cię przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

W umowie ubezpieczenia OC rolnika Allianz oferuje następujące sumy gwarancyjne:

 • 5 210 000 euro limit odpowiedzialności za szkody na osobie,
 • 1 050 000 euro limit odpowiedzialności za szkody na mieniu.
 • Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie - ubezpieczenie pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 

 

Te ubezpieczenia możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu OC dla rolników

 • Informacje ogólne

 • Zakres ubezpieczenia

 • Roszczenia z ubezpieczenia OC

 • Zgłoszenie szkody

Informacje ogólne

 • Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, musisz zawrzeć OC rolników, ponieważ jest ono obowiązkowe.
 • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje już w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.
 • Gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym,  a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Podstawa prawna wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 392).

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia OC rolników jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego oraz ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie OC rolnika może chronić przed roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku wyrządzenia szkody:

 • na osobie, np. śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
 • w mieniu, np. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC rolników w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych stanowi równowartość w złotych:

 • 5 210 000 euro – za szkody na osobie,
 • 1 050 000 euro – za szkody w mieniu.

Roszczenia z ubezpieczenia OC

Z ubezpieczenia OC rolnika możesz dochodzić, m.in.:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób kompensaty cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego,
 • zwrotu kosztów poszkodowanego związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do uzasadnionych potrzeb poszkodowanego,
 • renty, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Zgłoszenie szkody

Poszkodowana osoba łatwo zgłosi szkodę:

 • telefonicznie pod numerem 224 224 224,
 • mailem, wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres: szkody@allianz.pl,
 • pisemnie na adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
 • pisemnie lub ustnie u dowolnego przedstawiciela Allianz.

 

Odszkodowanie w przypadku ubezpieczenia OC rolnika wypłacane jest w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń przez poszkodowanego lub uprawnionego o powstaniu szkody. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu budynków gospodarczych dla rolnika

 • Informacje ogólne

 • Twoje korzyści z ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

 • Zgłoszenie szkody

 • Suma ubezpieczenia budynków

Informacje ogólne

Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, jesteś zobowiązany ubezpieczyć również budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powstaje:

 • w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego,
 • z dniem pokrycia budynku dachem.

Podstawa prawna wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 392).

Twoje korzyści z ubezpieczenia

Odszkodowanie otrzymane z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych może być przeznaczone na odbudowę, remont lub naprawę budynku.

Ochronę obowiązkową możesz rozszerzyć o dobrowolne ubezpieczenia ruchomości domowych.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem należy objąć wszystkie budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, czyli obiekty budowlane o powierzchni powyżej 20 m2 trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, mogą to być zatem budynki mieszkalne, gospodarcze, obory, stajnie, chlewnie, garaże, kurniki.

Pamiętaj o tym, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie obejmuje stałych elementów wyposażenia, takich jak: armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne oraz ruchomości. Te elementy można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia dobrowolnego domów i mieszkań oraz wyposażenia.

Odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych może przysługiwać w przypadku szkód spowodowanych następującymi zdarzeniami losowymi: eksplozja, ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, obsunięcie ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej przy obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych, w tym definicje poszczególnych zdarzeń losowych określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 392).

Zgłoszenie szkody

Poszkodowana osoba łatwo zgłosi szkodę:

 • telefonicznie pod numerem 224 224 224,
 • mailem, wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres: szkody@allianz.pl,
 • pisemnie na adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
 • pisemnie lub ustnie u wybranego przedstawiciela Allianz.

Suma ubezpieczenia budynków

Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z Allianz przy zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:

 • rzeczywistej tego budynku, przez którą rozumie się wartość w stanie nowym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego,
 • nowej - w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas.