Menu back

Śmierć ubezpieczającego / ubezpieczonego

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Śmierć ubezpieczającego / ubezpieczonego

Właściciel polisy i ubezpieczonego majątku (Ubezpieczający/Ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji prawa i obowiązki z polisy budynków rolniczych oraz OC rolników przechodzą z mocy prawa na spadkobiercę. Obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczywa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie.

UWAGA: Polisa nie rozwiązuje się po śmierci Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Spadkobierca może kontynuować ubezpieczenie lub z niego zrezygnować. Jeśli spadkobierca chce zrezygnować z ubezpieczenia, musi je wypowiedzieć pisemnie. Powyższe kwestie reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak załatwić tę sprawę

Aby przepisać polisę po śmierci Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na spadkobiercę konieczne są:

  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać właścicielem polisy, tj. Ubezpieczającym.

 Jeśli spadkobierca chce zrezygnować z ubezpieczenia, wymagane są:

  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym,
  • pismo z wypowiedzeniem umowy zawierające odręczny podpis spadkobiercy/spadkobierców oraz numer polisy, której dotyczy sprawa,
  • wniosek o zwrot niewykorzystanej części składki podpisany przez spadkobiercę/spadkobierców.

UWAGA: Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego Ubezpieczającego drogą korespondencyjną. Ważne jest więc wskazanie w treści pisma adresu korespondencyjnego.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby wysłania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz