Menu back

Odstąpienie / wypowiedzenie

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Odstąpienie/wypowiedzenie umowy

  • Chcesz zrezygnować z ubezpieczenia w trakcie jego trwania. Umowę ubezpieczenia możesz wypowiedzieć na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym Allianz otrzymał informację o wypowiedzeniu. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z ostatnim dniem miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Cię z obowiązku opłacenia składek za okres wypowiedzenia. Równocześnie przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony lub składki wpłaconej po rozwiązaniu umowy.
  • Chcesz odstąpić od umowy ubezpieczenia. Możesz to zrobić przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeżeli umowa została zawarta na okres krótszy niż sześć miesięcy. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, to masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeśli jako ubezpieczający jesteś przedsiębiorcą – w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

Pismo o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia zawierające Twój odręczny podpis oraz numer polisy, której dotyczy sprawa a także numer rachunku, na który powinna być przekazana nadpłacona składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz