Menu back

Niezgodność salda

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Niezgodność salda

Posiadasz ubezpieczenie i dotarł do Ciebie monit z informacją o nadpłacie lub niedopłacie składki.

Jak załatwić tę sprawę 

Ubezpieczenie indywidualne

Posiadasz indywidualne ubezpieczenie NNW i zdarzyło Ci się opłacić składkę w nieprawidłowej wysokości. Właśnie dotarło do Ciebie pismo z Allianz z informacją o nadpłacie lub niedopłacie składki.

W celu wyjaśnienia niezgodności zadzwoń pod nr 224 224 224.

Ubezpieczenie grupowe (za wyjątkiem grup nieformalnych) 
W sytuacji, gdy składka należna w danym okresie nie została opłacona do 10. dnia pierwszego miesiąca okresu, za który jest należna (okres prolongaty), TUiR Allianz Polska S.A. zawiesza odpowiedzialność od pierwszego dnia tego okresu. Odpowiedzialność ulega zawieszeniu do czasu jej wznowienia, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

Ubezpieczenia grupowe zawodowe
Jeżeli składka należna w danym okresie nie została opłacona w ciągu 10 dni od początku pierwszego miesiąca okresu, za który jest należna (okres prolongaty), TUiR Allianz Polska S.A. zawiesza odpowiedzialność od pierwszego dnia tego okresu. Odpowiedzialność ulega zawieszeniu do czasu jej wznowienia, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy. Wznowienie następuje z dniem zawieszenia odpowiedzialności po zapłaceniu przez ubezpieczającego kwoty za okres od dnia zawieszenia odpowiedzialności do dnia dokonania wpłaty oraz składki za kolejny okres w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. TUiR Allianz Polska S.A. odpowiada za zdarzenia powstałe w czasie zawieszenia odpowiedzialności, o ile ubezpieczający opłaci ratę zaległą oraz ratę kolejną.
Składkę uważa się za nieopłaconą, jeżeli wysokość składki lub jej raty przekazanej na rachunek TUiR Allianz Polska S.A. jest niższa niż określona w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenia indywidualne, rodzinne, grupy nieformalne oraz ubezpieczenia grupowe krótkoterminowe
Umowę uważa się za wypowiedzianą przez TUiR Allianz Polska S.A., jeżeli rata składki nie została opłacona w dodatkowym terminie określonym w wezwaniu do zapłaty wysłanym po terminie płatności składki, z takim skutkiem, że umowa wygasa z ostatnim dniem, za który została opłacona ostatnia rata składki.

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz