Menu back

Zarządzajacy funduszami TFI

Artur Jusiński

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Zarządzający Funduszami/Główny Analityk 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Posiada również tytuł Master of Business Administration (MBA) nadany przez University of Illinois/Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1994 -1999 pracował w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. na stanowiskach Analityka Rynku Akcji oraz Naczelnika Wydziału Doradztwa Inwestycyjnego. Od listopada 1999 roku do lutego 2006 Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Zarządzania Aktywami PTE Allianz Polska S.A. Od 2006 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. jako Główny Analityk w Departamencie Zarządzania.

Marek Kuczalski

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi/Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2002 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 1901). Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych szkoleniach z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, zarządzania aktywami oraz analizy finansowej. Posiada zaliczony I etap egzaminu CFA. W latach 1998 - 1999 pracował w Banku Rozwoju Eksportu S.A.W latach 1999 - 2000 był zatrudniony w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Przymierze S.A. oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Pekao/Alliance S.A., gdzie zajmował się wyceną funduszy inwestycyjnych oraz wyceną funduszu emerytalnego. Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w których to odpowiadał za księgowość inwestycyjną, w tym wycenę aktywów towarzystw ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Następnie w Wydziale Zarządzania Aktywami współodpowiedzialny za zarządzanie portfelami środków własnych spółek ubezpieczeniowych oraz zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.Od 2004 roku zatrudniony także w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Inwestycji Kapitałowych.

Obecnie nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszy.

Dariusz Kuśmider

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Zarządzający Funduszami 

Dariusz Kuśmider jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Rynki Finansowe) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Przesiębiorstwem). Jest uczestnikiem programu Chartered Financial Analyst (CFA).

Od 2014 roku był związany z Amundi Polska TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami. Wcześniej, od 2008 roku zdobywał doświadczenie w KBC TFI, najpierw jako Analityk Akcji, a od 2011 roku również jako Zarządzający Funduszami.

Obecnie nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszy.

Adam Łukojć

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi/Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu (kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Zarządzanie Finansami).

Adam Łukojć od 2012 roku był związany ze Skarbiec TFI, gdzie pełnił rolę Dyrektora Zespołu Produktów Akcyjnych. W latach 2007 – 2011 zajmował stanowisko Zarządzającego portfelami w Credit Suisse Asset Management, gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami klientów instytucjonalnych. Wcześniej zatrudniony był od 2005 roku w Domu Inwestycyjnym „Nehrebetius” gdzie zajmował stanowisko Doradcy Inwestycyjnego.

Adam Łukojć posiada licencję doradcy inwestycyjnego, oraz certyfikaty: PRM, CAIA, CFA, ACMA, CGMA. Był również dwukrotnym stypendystą CFA Society of Poland. W 2015 roku podjął studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Grzegorz Prażmo

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Zarządzający Funduszami

Absolwent London School of Economics, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Finansów. Poprzednio studiował na University of Waterloo (Kanada) gdzie ukończył kierunek Electrical Engineering. Podczas studiów przeszedł staże w Scotia Capital w dziale Institutional Equity Trading i w CIBC World Markets w Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Od ukończenia studiów związany jest z rynkiem finansowym. W latach 2004-2007 zatrudniony w Scotia Capital jako analityk od Quantitative Equity Research w dziale analiz.  Od 2007 do 2009 zatrudniony w J.P. Morgan (Londyn) jako trader w dziale proprietary trading.  W latach 2009-2011 pracował w KS Asset Management (Londyn) jako zarządzający funduszem hedgingowym nastawionym na absolutną stopę zwrotu. Od 2012 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A., obecnie na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

Michał Staszak

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Zarządzający Funduszami, Analityk Akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (kierunek Ekonometria, specjalizacja Inżynieria Finansowa), uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Od początku kariery zawodowej związany z TFI Allianz Polska – zatrudniony kolejno w Departamencie Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy, w Wydziale ds. Zarządzania Ryzykiem oraz w Departamencie Zarządzania Aktywami, gdzie obecnie pełni rolę analityka akcji.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 703 oraz tytuł CFA.

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Fundusze Allianz nie gwarnatują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekty informacyjne funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.