Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży – ile masz na to czasu i jakie dokumenty będą potrzebne?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Wiele osób wychodzi z założenia, że wniosek o wyrejestrowanie samochodu składa się po sprzedaży. Jednak w takich sytuacjach wystarczy dokonać zgłoszenia. Wyrejestrowanie i zgłoszenie sprzedaży to dwie różne kwestie, które dotyczą różnych sytuacji. Wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób należy zgłosić sprzedaż pojazdu, a kiedy konieczne jest wyrejestrowanie samochodu.

W momencie sprzedaży samochodu na dotychczasowym właścicielu spoczywa obowiązek zgłoszenia tego faktu w odpowiednim urzędzie i towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym ten pojazd był ubezpieczony. Jednak ta czynność nie jest tym samym, co wyrejestrowanie samochodu. Po sprzedaży składa się jedynie zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Aby to zrobić, należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale komunikacji i dołączyć do niego wymagane dokumenty - zależnie od powodu wyrejestrowania.  Listę dokumentów znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/wyrejestruj-pojazd w zakładce: „Co musisz przygotować”.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży możliwe jest tylko, jeśli pojazd został sprzedany za granicę. Warto wyjaśnić, że po wyrejestrowaniu nie masz obowiązku opłacania składki OC, o ile zgłosisz ten fakt ubezpieczycielowi. 

Najczęściej wyrejestrowuje się pojazd, który nie jest już przydatny – taki, z którego nie korzystasz i nie zamierzasz robić tego w przyszłości. Samochód po wyrejestrowaniu nie może już być użytkowany, co więcej, zwykle nie jest możliwe jego ponowne zarejestrowanie, poza nielicznymi wyjątkami. Samochód należy również wyrejestrować w przypadkach, takich jak:

 • sprzedaż lub darowizna za granicę;
 • kradzież;
 • kasacja za granicą;
 • wycofanie z obiegu;
 • trwała utrata pojazdu, np. w wyniku pożaru.

Samochód należy wyrejestrować również po przekazaniu go do stacji demontażu lub punktu zbierania odpadów. W takich przypadkach to urząd zajmie się jego wyrejestrowaniem po otrzymaniu zaświadczenia z danego punktu. 

Wyrejestrowany samochód nie może być ponownie zarejestrowany. Jego dowód rejestracyjny zostaje unieważniony. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Ponowne zarejestrowanie samochodu jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach, np.:

 • gdy odzyskasz samochód po kradzieży;
 • gdy rejestrujesz samochód, który został sprzedany za granicą lub wywieziony z kraju;
 • gdy posiadasz pojazd zabytkowy lub taki, który zostanie uznany przez rzeczoznawcę za unikatowy i ważny dla historii motoryzacji;
 • gdy rejestrujesz pojazd rolniczy (przyczepa i ciągnik). 

Jeśli sprzedajesz samochód w kraju jego rejestracji, wówczas to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia sprzedaży. Należy to zrobić w wydziale komunikacji, w którym samochód był zarejestrowany. Może to być starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd dzielnicy.

Na zawiadomienie urzędu masz 30 dni od daty jego sprzedaży. Ponadto zbycie pojazdu należy zgłosić również u ubezpieczyciela w terminie do 14 dni.   

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia, wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży za granicę przeprowadza się w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Wniosek można otrzymać w wersji papierowej w urzędzie lub pobrać go ze strony internetowej urzędu i wydrukować. 

Samochód możesz wyrejestrować osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek z kompletem dokumentów można również wysłać pocztą lub drogą elektroniczną, jeśli dany urząd oferuje taką możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma warunki.

Zwykle decyzję o wyrejestrowaniu samochodu otrzymuje się w ciągu miesiąca. W niektórych przypadkach ten czas może przedłużyć się do 60 dni. Zdarza się również, że urząd prosi o przedłożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, na co możemy otrzymać dodatkowe 14 dni.  

Poza wnioskiem o wyrejestrowanie samochodu potrzebne będą inne dokumenty, co zależy od powodu wyrejestrowania pojazdu. Po sprzedaży za granicę dołącza się potwierdzenie zbycia, czyli najczęściej umowę kupna-sprzedaży lub darowizny. Do wniosku należy dołączyć także samodzielnie napisane oświadczenie i kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie samochodu za granicą.

Jeśli chcesz wyrejestrować samochód po kradzieży, musisz dodatkowo przygotować zaświadczenie wydane przez policję, dowód rejestracyjny i jeśli posiadasz, to również kartę pojazdu. I w tym przypadku potrzebne jest samodzielnie napisane oświadczenie. Wyjaśniasz w nim, że samochód został skradziony. Należy również dopisać informację o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego). Jeśli dowód rejestracyjny i karta pojazdu zostały skradzione, potrzebne będzie oświadczenie wyjaśniające utratę dokumentów.

Zdarza się, że w przypadku trwałej utraty samochodu zniszczeniu ulegają także tablice rejestracyjne i dokumenty. W takich sytuacjach do jego wyrejestrowania potrzebne będzie pisemne potwierdzenie, co stało się z pojazdem, a także dowód wpłaty na rzecz gminy. Wpłata na rzecz gminy (na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach) to obowiązkowa opłata przy wyrejestrowaniu, jeśli zgłaszasz trwałą stratę pojazdu. Jej wysokość zależy od różnych czynników (na przykład od rodzaju pojazdu, który chcesz wyrejestrować). Informację o opłacie uzyskasz w urzędzie, w którym chcesz wyrejestrować pojazd.  

Po wycofaniu samochodu z obiegu przez jego producenta do jego wyrejestrowania potrzebny jest jeden dokument. Może to być oświadczenie producenta, poświadczona kopia decyzji administracyjnej lub dokument potwierdzający, że samochód został odkupiony przez producenta. 

W 2021 roku opłata skarbowa za wyrejestrowanie samochodu wynosi 10 złotych. Z kolei, jeśli chcesz wyrejestrować nie swój samochód lub pojazd, którego jesteś współwłaścicielem, musisz przygotować 17 złotych tytułem opłaty od pełnomocnictwa oraz pisemne upoważnienie dla Ciebie, jako osoby udającej się do urzędu, uprawniające Cię do wyrejestrowania pojazdu. Zapłacić możesz w kasie urzędu lub przelewem na konto. Natomiast za zgłoszenie sprzedaży samochodu w kraju nie są pobierane opłaty.  

Kara za niewyrejestrowanie pojazdu (jak i za niezawiadomienie odpowiednich instytucji po jego sprzedaży) wynosi od 200 do nawet 1000 złotych. Warto też pamiętać, że za brak ciągłości ubezpieczenia OC również można otrzymać karę finansową.

Jeśli więc oddasz pojazd do kasacji lub sprzedasz go za granicę, ale nie wyrejestrujesz go w terminie do 30 dni i nie zgłosisz tego faktu ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni, wciąż będziesz mieć obowiązek opłacania ubezpieczenia OC. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn. zm.).
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.