Jaka jest kara za brak OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   jest obowiązkowe m.in. dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Konieczność zawarcia umowy o ubezpieczenie OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Z jakimi konsekwencjami musi się liczyć kierowca, który nie ma ważnej polisy OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wysokość kary za brak OC jest uzależniona od ustanowionego na dany rok minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kolejne czynniki, które mają znaczenie, to czas przerwy w ciągłości ubezpieczenia oraz rodzaj nieubezpieczonego pojazdu mechanicznego.

W 2018 roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 2100 zł. Maksymalna wysokość kary dla właścicieli samochodów osobowych stanowiła dwukrotność tej sumy, czyli dokładnie 4200 zł. W przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów była to trzykrotność, czyli 6300 zł. Natomiast właściciele innych pojazdów (np. motocykli czy motorowerów) musieli zapłacić maksymalnie 700 zł, co stanowi 33,34 proc. minimalnego wynagrodzenia w omawianym roku. Najwyższe kary dotyczą tych kierowców, którzy nie mieli ochrony ubezpieczeniowej powyżej 14 dni.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rodzaj pojazdu Okres bez ważnej polisy
  do 3 dni do 14 dni powyżej 14 dni
Samochody osobowe 900 zł 2250 zł  450 zł
Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy 1350 zł 3380 zł 6750 zł
Pozostałe pojazdy 150 zł 380 zł 750 zł
Sankcja za brak polisy OC za okres powyżej 14 dni wynosić może w przypadku samochodów osobowych tyle, ile koszt ochrony ubezpieczeniowej przez co najmniej kilka lat. Dlatego tak ważne jest pamiętanie o utrzymaniu ciągłości ubezpieczeniowej. W Allianz przypominamy naszym klientom o kończącej się umowie. Jeśli podasz nam swój aktualny numer telefonu i adres e-mail, a dopilnujemy, abyś nie zapomniał o przedłużeniu swojej polisy
W 1997 roku zniesiono możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdów osobowych i motocykli. To, że kierowca nie jeździ posiadanym autem, nie wyklucza obowiązku zakupu polisy OC. Możliwość czasowego wyrejestrowania samochodów obowiązuje wyłącznie dla samochodów ciężarowych, przyczep (o masie do 3,5 tony), autobusów, pojazdów specjalnych i ciągników samochodowych. Co więcej, nieużytkowanie danego pojazdu, który nie ma polisy OC, nie oznacza, że kierowca nie zostanie złapany i ukarany.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny(UFG) to instytucja, która wypłaca odszkodowania niewinnym ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców pojazdów mechanicznych, również w przypadku, kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Kolejnym zadaniem realizowanym przez UFG jest wykrywanie przypadków nieopłacenia polisy OC. Co ciekawe, jak informuje UFG, aż 75 proc. kierowców, którzy nie kupili polisy, udało się wskazać bez kontaktu z nimi, za pomocą systemu informatycznego. Zatem fakt, że kierowca nie korzysta ze swojego pojazdu mechanicznego, nie powoduje, że uchroni się przed sankcją za brak OC.
Od 1 października 2018 roku kierowcy mogą korzystać ze swoich pojazdów mechanicznych bez konieczności zabierania ze sobą potwierdzania zawarcia polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego. Jak dotąd brak tych dokumentów wiązał się z otrzymaniem mandatu karnego. Zniesienie tego obowiązku również nie uchroni właścicieli pojazdów przedmożliwymi sankcjami. Nawet jeśli kierowca nie zostanie wytypowany przez system informatyczny UFG, to brak aktualnej polisy OC może zostać stwierdzony przez policję na podstawie informacji z policyjnej bazy. W takiej sytuacji policjant może sporządzić zawiadomienie do UFG.
Brak polisy OC to nie tylko zagrożenie zapłacenia wysokiej kary, ale również poważne konsekwencje, jeśli spowoduje się wypadek. Wprawdzie UFG pokryje koszty szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, ale po wypłacie odszkodowania będzie się ubiegać o ich zwrot od sprawcy wypadku w ramach regresu. Jak informuje UFG, tylko w 2014 roku instytucja ta odzyskała dzięki roszczeniom regresowym aż 37,5 mln zł, a dotychczasowy rekordzista musiał zwrócić funduszowi 1,6 mln zł.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.