Celem funduszu jest uzyskanie dochodu w długim terminie poprzez inwestycje w dominującym stopniu na europejskich rynkach akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, akceptujących znaczne ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych i oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym wysokich dochodów poprzez inwestycje w dominującym stopniu na europejskich rynkach akcji, ze szczególnym uwzględnieniem akcji spółek wzrostowych posiadających dużą kapitalizację rynkową.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, są lokowane głównie w akcjach oraz w niewielkim stopniu w instrumentach dłużnych poza granicami Polski oraz środkach pieniężnych. Do 20% aktywów Funduszu mogą stanowić bezpośrednio środki pieniężne.

Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.

Art. 8 Rozporządzenia SFDR

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 5 lat
Typ funduszu
Akcji
Poziom ryzyka
Wysoki
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
18.11.2023 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku pobierana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
1,4%
Opłata za zarządzanie, pobierana przez Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny - Allianz Global Investors Fund
0,65%
Klasyfikacja SFDR
Art. 8. Rozporządzenia
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji