Wyłączenia i ograniczenia

Sprawdź, czego nie obejmuje ubezpieczenie turystyczne Twoja Podróż

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance w podróży zagranicznej nie obejmuje:

X   Chorób i wypadków wynikających z epidemii, chyba że przysługująca Ubezpieczonemu ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na okres do 21 dni (włącznie) oraz zakres ochrony nie został rozszerzony o koszty leczenia i usługi assistance świadczone w następstwie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, i podróż zagraniczna Ubezpieczonego jest wyjazdem turystycznym, i obejmuje terytorium Europy i kraje basenu Morza Śródziemnego.

X   Leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót Ubezpieczonemu albo transport do Polski lub kraju zamieszkania.

X   Leczenia, jeżeli istniały medyczne przeciwwskazania do odbycia podróży ze względów zdrowotnych, a pomimo wiedzy o ich istnieniu, podjęta została decyzja o podróży.

X   Leczenia lub kontynuacji leczenia w Polsce lub w kraju zamieszkania.

Odpowiedzialność Avivy w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance w podróży zagranicznej ograniczona jest dla:

X   Kosztów leczenia stomatologicznego – maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 1000 zł.

X   Kosztów akcji poszukiwawczej - maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 20% podanej w polisie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.

X   Kosztów leczenia i assistance na skutek nagłego zachorowania wynikającego z choroby przewlekłej, limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia (po zapłacie dodatkowej składki limit ten może zostać zniesiony).

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU Twoja Podróż.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance w podróży krajowej nie obejmuje:

X   Leczenia ambulatoryjnego w miejscowości zamieszkania Ubezpieczonego.

X   Leczenia stomatologicznego.

X   Leczenia ambulatoryjnego, zakwaterowania w przypadku, gdy według opinii lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego, moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. 

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU Twoja Podróż.

Ubezpieczenie OC w podróży krajowej lub zagranicznej nie obejmuje:

X   Szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom bliskim, bez względu na to, czy zamieszkują wspólnie czy też nie.

X   Ochroną nie są objęte szkody powstałe w wyniku: wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU Twoja Podróż.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego w podróży krajowej lub zagranicznej nie obejmuje szkód:

X   Ubezpieczenia bagażu lub sprzętu sportowego, jeśli przedmioty te nie znajdowały się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego albo nie zostały m.in. powierzone zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, oddane za pokwitowaniem do przechowalni bagażu lub sprzętu, pozostawione w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu).

Ograniczenia ubezpieczenia bagażu podróżnego i sprzętu sportowego w podróży krajowej lub zagranicznej:

X   Za zdarzenia polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, neseserów, toreb, paczek lub innych pojemników bagażu ograniczona jest do wysokości kwoty stanowiącej 10% podanej w polisie sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego.

X   Ochrona ubezpieczeniowa w związku z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu podróżnego jest udzielana tylko i wyłącznie w przypadku podróży zagranicznej. Jeśli na skutek udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego przez linie o co najmniej 3 godziny, Ubezpieczony poniósł wydatki na zakup wyłącznie na własne potrzeby artykułów pierwszej potrzeby, Aviva zwraca wymienione koszty do równowartości 200 euro.

X   Za zdarzenia polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pokrowców, pojemników służących do przechowywania sprzętu sportowego ograniczona jest do wysokości kwoty stanowiącej 10% podanej w polisie sumy ubezpieczenia sprzętu sportowego.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU Twoja Podróż.

Ubezpieczenie NNW w podróży krajowej lub zagranicznej nie obejmuje:

X   Nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z zażyciem przez Ubezpieczonego leków niezaleconych przez lekarza, przebywaniem przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciem narkotyków.

X   W związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem samobójstwa lub dokonaniem samouszkodzenia ciała.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU Twoja Podróż.

Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu nie obejmuje:

X   Wskutek zawilgocenia lub zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych wywołanego niewłaściwym stanem dachu lub rynien, otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu (np. inne otwory zewnętrzne), bądź nienależytym ich zabezpieczeniem lub niewłaściwym zamknięciem, w przypadku, gdy Ubezpieczony, osoba bliska lub inna osoba, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, doprowadzą do nienależytego stanu technicznego lub zabezpieczenia tych elementów.

X   W wyniku braku należytego zabezpieczenia mienia.

X   W wyniku kradzieży bez znamion włamania lub zaginięcia przedmiotu ubezpieczenia w niewyjaśnionych okolicznościach.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU Twoja Podróż.

Ubezpieczenie NNW w podróży krajowej lub zagranicznej nie obejmuje:

X   Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na swój rachunek lub rachunek osoby ubezpieczonej, a w trakcie składania wniosku o zawarcie tej umowy przebywają poza granicami Polski lub kraju zamieszkania, początek okresu ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU Twoja Podróż.