Allianz Income and Growth FIZ

Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 4 lata.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz inwestuje przynajmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Polityka funduszu master polega na inwestowaniu głównie w następujące klasy aktywów amerykańskich: obligacje wysokodochodowe, obligacje zamienne oraz akcje z pokrytą opcją kupna.
  •  
  • Inwestycje w inne fundusze mogą stanowić od 0 do 45% aktywów.
  • Depozyty bankowe również mogą stanowić od 0 do 45% aktywów.

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
minimum 4 lata
Typ funduszu
zamknięty,  niepubliczny
Data pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego
04.07.2012 r. 
Wysokość minimalnej wpłaty
ok. 40 tys. euro
(dokładna wartość inwestycji uzależniona od wyceny certyfikatu przed subskrypcją)
Częstotliwość wyceny
co miesiąc
Wykupienie certyfikatów
co miesiąc
Wypłata dochodu na rachunek klienta
co miesiąc (bez gwarancji)
Zarządzajacy

Grzegorz Prażmo
Adam Łukojć
Michał Staszak

 

Zarządzający funduszem
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Od 2012 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, Zarządzający Funduszami Akcyjnymi
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Był również dwukrotnym stypendystą CFA Society of Poland. We wrześniu 2021 r. uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu i jakości. 
Zarządzający Funduszami Akcyjnymi, Analityk Akcji
Od początku kariery zawodowej związany z TFI Allianz Polska – zatrudniony kolejno w Departamencie Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy, w Wydziale ds. Zarządzania Ryzykiem oraz w Departamencie Zarządzania Aktywami.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 703 oraz tytuł CFA. W styczniu 2021 r. uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.   
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna 

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z treścią warunków emisji ze statutem funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów.  Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Income and Growth FIZ znajdują się w statucie Funduszu dostępnym w języku polskim w siedzibie TFI Allianz Polska SA (ul. Inflancka 4B, Warszawa) oraz na stronie internetowej, pod linkiem  https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/Inwestycje-i-emerytura/fundusze-tfi/fundusze-zamkniete/fiz-income-growth.html.

Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Statucie Funduszu (Rozdział VII) dostępnym w języku polskim pod wyżej wskazanym linkiem.

Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, od pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Income and Growth FIZ.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.