Allianz Polskich Akcji

Rekomendowany okres inwestycji wynosi więcej niż 5 lat.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem, monitor

Polityka inwestycyjna: 

 • Subfundusz Allianz Polskich Akcji lokuje od 60% do 100% aktywów w akcjach spółek, w dominującym stopniu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować straty w czasie słabej koniunktury na rynku.
 • Część aktywów subfunduszu (do 40%) może być inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.
 • Fundusz zarządzany aktywnie,  skład portfela inwestycyjnego funduszu może się istotnie odchylać od struktury benchmarku.

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Duo FIO 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
powyżej 5 lat
Typ funduszu
polskich akcji
Poziom ryzyka
Poziom 5
Benchmark
90% WIG + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
5.04.2002 r. - 100,00 zł
Wysokość minimalnej wpłaty (kat. A)
1000 zł - pierwsza wpłata
100 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu (kat. A)
57 1240 1037 1111 0011 3239 7639
Opłata za zarządzanie w skali roku
2%
Zmienna opłata za zarządzanie
Do 20% rocznie od wyników subfunduszu ponad wartość wskaźnika referencyjnego, tj.: 90%*WIG+10%*FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency, pod warunkiem odrobienia ewentualnego słabego wyniku subfunduszu względem wartości ww. wskaźnika, w bieżącym okresie odniesienia wynoszącym co do zasady 5 lat.
Zarządzajacy
Adam Łukojć
Kategorie jednostek: A (dla klientów indywidualnych i firm), Z (dla klientów, którzy wpłacą od 500 mln zł)
30.06.2024 r.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, Zarządzający Funduszami Akcyjnymi
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Był również dwukrotnym stypendystą CFA Society of Poland. We wrześniu 2021 r. uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu i jakości. 
 • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 
 • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
 • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku. 
 • Za pośrednictwem portalu STI Allianz oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 
Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:
 • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
 • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową, 
 • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje), 
 • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji, 
 • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.  
Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

 • Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego złożonego z subfunduszy, realizujących różne strategie inwestycyjne i o różnym profilu inwestycyjnym. Dzięki formie funduszu parasolowego można dowolnie przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych. Nie oznacza to jednak, że podatek po prostu przepada i ewentualne zyski w pełnej kwocie trafiają do kieszeni inwestora. Płatność podatku zostaje odroczona do momentu całkowitego wycofania kapitału z danego funduszu parasolowego. 

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy zmieniające sposób opodatkowania dochodów z inwestycji w fundusze kapitałowe, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI Allianz Polska SA („Fundusze Inwestycyjne”).
Zmiana polega na tym, że wypłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, będą wypłacane Uczestnikom w kwocie brutto, tj. bez potrącenia podatku kapitałowego w wysokości 19%.
 

 • Fundusze Inwestycyjne zaprzestaną odprowadzania podatku z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez Uczestnika do urzędu skarbowego, a obowiązek ten będzie spoczywać na Uczestniku. Zmiana nie dotyczy produktów emerytalnych – IKE, IKZE, PPE oraz PPK, w których Fundusze Inwestycyjne nadal będą zobowiązane do potrącania zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych.
 • Zatem od 1 stycznia 2024 roku dane dotyczące przychodów i kosztów podatkowych (oraz wynikających z różnicy pomiędzy nimi dochodów lub strat) uzyskiwanych przez Uczestników zostaną przedstawione w informacji PIT-8C, którą Fundusze Inwestycyjne przekażą urzędowi skarbowemu oraz Klientowi do końca lutego 2025 roku.
 • Następnie Klienci będą mieli obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek od dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne w swoim zeznaniu rocznym, na formularzu PIT-38. Dochód lub stratę osiągnięte w roku 2024, Klienci rozliczą w zeznaniu rocznym składanym do dnia 30 kwietnia 2025 roku.
 • Jeżeli w danym roku kalendarzowym Klient odkupi jednostki uczestnictwa więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego (więcej niż z jednego parasola funduszy) zarządzanego przez TFI Allianz Polska SA otrzyma odrębny PIT-8C od każdego z tych funduszy inwestycyjnych.
 • Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków. W ofercie Allianz znajdziesz fundusze,  które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. Aktualny poziom wskaźnika SRI, służącego do liczenia ryzyka funduszy (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko), sprawdzisz w KID-ach i kartach subfunduszy na stronie Centrum Dokumentów.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224 
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Allianz Duo FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Allianz Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Allianz Duo FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz u dystrybutorów.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).