Zmiana zasad opodatkowania dochodów
z inwestycji w fundusze inwestycyjne 

Informacja dla Klientów
1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy zmieniające sposób opodatkowania dochodów
z inwestycji w fundusze kapitałowe, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI Allianz Polska SA („Fundusze Inwestycyjne”).

Zmiana polega na tym, że wypłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, będą wypłacane Uczestnikom w kwocie brutto, tj. bez potrącenia podatku kapitałowego w wysokości 19%.

Fundusze Inwestycyjne zaprzestaną odprowadzania podatku z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez Uczestnika do urzędu skarbowego, a obowiązek ten będzie spoczywać na Uczestniku. Zmiana nie dotyczy produktów emerytalnych – IKE, IKZE, PPE oraz PPK, w których Fundusze Inwestycyjne nadal będą zobowiązane do potrącania zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych.

Zatem od 1 stycznia 2024 roku dane dotyczące przychodów i kosztów podatkowych (oraz wynikających z różnicy pomiędzy nimi dochodów lub strat) uzyskiwanych przez Uczestników zostaną przedstawione w informacji PIT-8C, którą Fundusze Inwestycyjne przekażą urzędowi skarbowemu oraz Klientowi do końca lutego 2025 roku.

Następnie Klienci będą mieli obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek od dochodów
z inwestycji w fundusze inwestycyjne w swoim zeznaniu rocznym, na formularzu PIT-38. Dochód lub stratę osiągnięte w roku 2024, Klienci rozliczą w zeznaniu rocznym składanym do dnia 30 kwietnia 2025 roku.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym Klient odkupi jednostki uczestnictwa więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego (więcej niż z jednego parasola funduszy) zarządzanego przez TFI Allianz Polska SA otrzyma odrębny PIT-8C od każdego z tych funduszy inwestycyjnych.

Zmiana z założenia jest korzystna dla inwestorów, ponieważ umożliwia rozliczanie wyniku podatkowego (dochodu lub straty), wygenerowanego na inwestycjach w fundusze inwestycyjne z innymi inwestycjami realizowanymi na rynku kapitałowym, w szczególności w zakresie papierów wartościowych.

Zmiany zasad opodatkowania nie dotyczą takiego typu wypłat, gdzie nie dochodzi do odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, np. przy wypłatach stałego dochodu na jednostkę, jak w funduszu Allianz Dochodowy Income and Growth. W tym przypadku dalej Fundusz Inwestycyjny będzie rozliczać i odprowadzać podatek od wypłaty stałego dochodu.

Fundusze Inwestycyjne zastrzegają, że ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

 

Po odkupieniu środków otrzymasz środki w kwocie brutto, bez potrącenia 19% podatku od zysków kapitałowych. W kolejnym roku będziesz zobowiązany do uwzględnienia tego dochodu w zeznaniu podatkowym i rozliczenia odpowiadającego podatku.

W przypadku konwersji jednostek pomiędzy funduszami parasolowymi (obecnie w TFI Allianz Polska dostępne są 3 fundusze parasolowe z wydzielonymi subfunduszami), jeśli osiągniesz zysk na funduszu źródłowym, fundusz docelowy zostanie zasilony wyższą kwotą. W kolejnym roku będziesz jednak zobowiązany do uwzględnienia tego dochodu w zeznaniu podatkowym i poddania go rozliczeniu podatkowemu.
Warto zaznaczyć, że tak, jak dotychczas, zamiana jednostek w ramach tego samego funduszu parasolowego jest zwolniona z podatku.

Rozliczenie podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych wymaga złożenia indywidualnego zeznania PIT-38 do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym został wypracowany dochód z funduszu.

Fundusze Allianz prześlą taką informację do Ciebie oraz do urzędu skarbowego do końca lutego roku następującego po roku, w którym zrealizujesz transakcje odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa.
Pierwszy raz, informacja o dochodach osiągniętych w 2024 r. zostanie przesłana do końca lutego 2025 r.

Zasady rozliczania dochodów z programów oszczędnościowych, takich jak PPK, PPE, IKE i IKZE pozostają bez zmian. Jeśli spełniasz warunki określone w każdym z tych programów, masz możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków podatkowych.

Jeśli odkupisz wcześniej jednostki funduszy, które posiadasz w programach, podatek zostanie obliczony według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2024. Fundusze inwestycyjne Allianz odprowadzą odpowiednią kwotę podatku. 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.