17 listopada 2023 roku nastąpiło połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Duo FIO:

Allianz Zrównoważony
, który był subfunduszem przejmującym połączył się z Allianz Optymalnego Wzrostu - subfunduszem przejmowanym, a
Allianz Stabilnego Inwestowania,  Allianz Kapitał Plus -
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.