Informacja dla Uczestników funduszy Allianz  dotycząca nieprawidłowości
w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID)

Informacja dla Uczestników funduszy Allianz FIO i Allianz Duo FIO

Informacja dla Uczestników funduszy* Allianz FIO oraz Allianz Duo FIO dotycząca nieprawidłowości w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA (dalej „Towarzystwo”) informuje, że w wyniku nieprawidłowości jakie zaistniały w procesie szacowania wartości opłaty zmiennej, w dokumentach KID prezentowane były niepoprawne informacje na temat szacunkowej wartości opłaty za wyniki. Opłata za wyniki stanowi część wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyniku inwestycyjnego danego subfunduszu. Nieprawidłowe informacje prezentowane były w dokumentach KID publikowanych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2024 r.

Wartości dotyczące opłaty za wyniki prezentowane w dokumencie KID, to wartości szacunkowe przygotowane na podstawie określonych założeń i wytycznych, a nie faktycznie pobierane opłaty.

Ww. nieprawidłowości nie miały wpływu na poprawność kalkulowania przez Towarzystwo opłat związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych.
W szczególności w wyniku ww. nieprawidłowości wspomniane opłaty nie były zawyżane.

* Informacja dotyczy następujących subfunduszy Allianz FIO: Allianz Akcji Małych
i Średnich Spółek, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Konserwatywny, Allianz Obligacji Plus, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Selektywny, Allianz Stabilnego Wzrostu
oraz subfunduszy Allianz Duo FIO: Allianz Dochodowy, Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Allianz Kapitał Plus, Allianz Małych Spółek, Allianz Nowoczesnych Technologii, Allianz Obligacji Dynamiczny, Allianz Optymalnego Wzrostu, Allianz Polskich Akcji, Allianz Stabilnego Inwestowania, Allianz Zrównoważony.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższym dokumencie.

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.