Menu back

IKZE z funduszami inwestycyjnymi

Limit wpłat na IKZE w roku 2020 wynosi 6 272,40

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

IKZE Allianz zapewnia:

   • możliwość corocznego obniżenia podatku PIT poprzez odpis wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania;
   • zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki;
   • możliwość oszczędzania już od momentu ukończenia 16. roku życia (pod warunkiem uzyskiwania dochodów z tytułu umowy o pracę);
   • szeroki wybór subfunduszy i atrakcyjne stopy zwrotu;
   • elastyczne terminy i wysokości wpłat;
   • możliwość zmiany strategii inwestycyjnej bez opłat, bez ograniczeń w roku. 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz

Warto wiedzieć

 • Roczny limit wpłat  – limit wpłat dla wszystkich Oszczędzających nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Maksymalny limit wpłat na IKZE w 2020 roku wynosi 6 272,40 zł.

 • Minimalna wpłata na otwarcie IKZE wynosi 200 zł, kolejne wpłatynie mogą być niższe niż 50 zł.

 • Jeśli roczna wpłata przekroczy dopuszczalne limity dla IKZE określone ustawą, nadwyżka środków jest przeznaczana na poczet nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu, do którego dokonywana była wpłata na IKZE i inwestowana zgodnie z zasadami zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

 • Opłata manipulacyjna przy zakupie IKZE wynosi:

  - 0 zł, przy nabywaniu jednostek uczestnictwa za pośrednictwem internetowego Serwisu Allianz Inwestor;

  - 110 zł, jednorazowa opłata za nabycie za pośrednictwem fizycznego kanału dystrybucji.

 • Zmiana strategii bez opłaty – środki gromadzone na IKZE w funduszach inwestycyjnych mogą być przenoszone pomiędzy subfunduszami Allianz FIO bez ponoszenia opłat za nabycie, bez ograniczeń w roku.

 • Warunki wypłaty to osiągnięcie przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz dokonywanie wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalenarzowych.

 • Dziedziczenie i możliwość wskazania osób uprawnionych – w umowie o prowadzenie IKZE z funduszami inwestycyjnymi możecie Państwo wskazać osobę/osoby, które mają otrzymać pieniądze gromadzone na IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego. Jeżeli jednak nie wskażą Państwo osoby uprawnionej, środki zaoszczędzone na IKZE dziedziczyć będą spadkobiercy, zgodnie z przepisami prawa (kodeks cywilny).

Ulotka IKZE

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Porównanie stóp zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.